Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2018-10: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

RK-06-2018-10.pdf, RK-06-2018-10pr01.pdf , RK-06-2018-10pr02.pdf , RK-06-2018-10pr03.xls , RK-06-2018-10pr04.pdf

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-06-2018-10
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Šalandová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 4
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2017 usnesením č. 1038/20/2017/RK schválila „Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování příspěvků na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku pro účely zajištění lékařů a nelékařů v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (náborové příspěvky)“, dále také jen „Pravidla“, pro účely stabilizace zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina prostřednictvím náborových příspěvků. Podle Pravidel je možné poskytnout náhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku novému zaměstnanci, a to za předpokladu předchozího uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi poskytovatelem zdravotních služeb a budoucím zaměstnancem.

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (dále jen „Nemocnice“), požádala o úhradu nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků  ve výši 600 000 Kč pro lékaře, kteří nastoupili do Nemocnice na oddělení vnitřního lékařství, anesteziologie a intenzivní medicíny, dermatovenerologické oddělení, neurologické a kardiologické oddělení. Bližší informace jsou uvedeny v  materiálech RK-06-2018-10, př. 1, RK-06-2018-10, př. 2. Přehled celkem vyplacených stipendií a náborových příspěvků je uveden v materiálu RK-06-2018-10, př. 3.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví posoudil žádost Nemocnice se zřetelem k aktuálnímu personálnímu obsazení a doporučuje schválení úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků dle usnesení č. 1038/20/2017/RK. Obě podmínky pro úhradu nákladů spojených s výplatou náborových příspěvků, uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku a uzavření pracovní smlouvy na dobu nejméně 4 let, byly v souladu s Pravidly, splněny. Na základě výše uvedených skutečností, odbor zdravotnictví vyplacení náborových příspěvků doporučuje.

Stanoviska Odbor informatiky

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O02408-11 (materiál RK-06-2018-10, př. 4) pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí 58 378 tis.  Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 600 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 600 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava příspěvkovou organizaci;
  • poskytnutí náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-06-2018-10, př. 1, RK-06-2018-10, př. 2;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 600 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz