Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2018-33: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

RK-06-2018-33.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-06-2018-33
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o návrh rozpočtového opatření spojeného s úpravou závazných ukazatelů (příspěvek na provoz, odvod z fondu investic příspěvkové organizace) na rok 2018 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace z důvodu převedení technického zhodnocení objektu divadla (vybudováni nové restaurace/kavárny a předprodeje v 1.NP)  v období 6 - 12/2017  v celkové výši 13 857 028,20 Kč.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0542/078/2017/ZK ze dne 12. 12. 2017 schválilo rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018 včetně závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace kraje (příspěvek na provoz, investiční příspěvek, ostatní neinvestiční dotace, odvod z fondu investic příspěvkové organizace). Návrh rozpočtu kraje je sestavován na základě podkladů resp. povinných odvodů a požadavků zřizovaných organizací k rozpočtu zřizovatele. Celková výše odvodů z fondu investic Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace schválená uvedeným usnesením představuje částku ve výši 1 440 000 Kč. Vzhledem ke zvýšení hodnoty odepisovaného majetku je třeba zvýšit stanovené závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele u příspěvku na provoz a odvodu z fondu investic organizace.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit změnu příjmové a  výdajové části rozpočtu kraje pro rok 2018 zvýšením o částku 185 000 Kč vzniklou z důvodu změny odpisů nemovitého majetku u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace. Zvýšená tvorba účetních odpisů u této organizace má za následek zvýšení příspěvku na provoz a  potažmo se promítne do odvodové povinnosti z fondu investic organizace. V důsledku této změny je třeba zároveň upravit závazné ukazatele (příspěvek na provoz a odvod z fondu investic) u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace. Příspěvková organizace zapracuje úpravy závazných ukazatelů do návrhu svého rozpočtu na rok 2018.

Finanční prostředky budou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích oprávněna rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O02411-05

Návrh usnesení schvaluje
  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3311 – Divadelní činnost a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 185 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z fondu investic Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, v důsledku vyšší tvorby účetních odpisů z technického zhodnocení nemovitého majetku předaného organizaci k  hospodaření;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3311 – Divadelní činnost, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 185 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 185 000 Kč na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku;
ukládá
  • odvod z  fondu investic do rozpočtu kraje Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci, ve výši 185 000 Kč;
  • řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizaci, provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 185 000 Kč.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz