Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2018-42: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje

RK-06-2018-42.pdf, RK-06-2018-42pr01.xls , RK-06-2018-42pr02.pdf , RK-06-2018-42pr03.pdf

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-06-2018-42
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
Zpracoval M. Kacetlová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí podpor na pořádání postupových soutěží a přehlídek dle pravidel rady kraje.

Jednotlivé dotace jsou přidělovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, které schválila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 2417/38/2014/RK dne 17. 12. 2014.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 07/2017 dne 12. 12. 2017 usnesením č. 0542/07/2017/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018. V Rozpočtu kraje 2018 – včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora soutěží a přehlídek – je uvažována částka 450 000 Kč na podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina.

OŠMS obdržel na základě těchto pravidel 2 žádosti o podporu soutěží ve výši 28 000 Kč.

Obě soutěže organizují příspěvkové organizace Kraje Vysočina.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout finanční prostředky příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem na podporu postupových soutěží dle materiálu RK-06-2018-42, př. 1.

Kopie žádostí jsou uvedeny v materiálech RK-06-2018-42, př. 2 - 3.

Finanční prostředky příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.  129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.

Obě žádosti splňují Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, OŠMS navrhuje podpořit žádosti v plné výši.

ŘEMESLO VYSOČINY 2018 - Krajské kolo soutěží zručnosti KOVO JUNIOR 2018 pro žáky studijního oboru mechanik seřizovač zaměření: Programování a obsluha CNC obráběcích strojů
Stanoviska Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace  - ID PR02402.0001 a PR02402.0002.

Odbor ekonomický

Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, v kapitole Školství, mládeže a sportu, část Podpora soutěží a přehlídek (§ 3421) je uvažováno s částkou 450 tis. Kč na podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina (ÚZ 00032).

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 28 000 Kč u organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-06-2018-42, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz