Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-19: Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

RK-06-2020-19.pdf, RK-06-2020-19pr01.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-06-2020-19
Název Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová, P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o úhradě nákladů za správu areálu Sanatoria Buchtův kopec Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci (dále jen „Nemocnice“).

Rada kraje schválila svým usnesením č. 2216/40/2013/RK ze dne 17. 12. 2013 mimo jiné i Dodatek č. 3 Příkazní smlouvy mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí, kterým jsou upraveny podmínky spojené se správou nemovitostí areálu Sanatoria Buchtův kopec spočívající především v následujících činnostech:

  • zabezpečení budov a staveb proti vniknutí nepovolaných osob, pravidelné (nikoliv soustavné) kontroly areálu sanatoria, temperování budov v zimním období,
  • zajištění nezbytné údržby a oprav nemovitostí, nezbytného sečení a úklidu pozemků, u  lesních pozemků v zajištění úkolů vyplývajících z lesního hospodářského plánu,
  • zajištění nezbytných služeb, dodávek vody a energií, provozu vodního zdroje sanatoria, včetně zajištění dodávek vody do objektů, které jsou napojeny na vodní zdroj a/nebo vodovod areálu Sanatoria Buchtův kopec,
  • zajištění preventivních prohlídek, rozborů vody a revizí, řešení případných havárií,
  • vyhotovení, uzavření, ukončení např. nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce apod. na užívání nemovitosti nebo její části za předchozího souhlasu příkazce.

Na základě usnesení č. 0666/07/2018/ZK ze dne 6. 11. 2018 byla uzavřena kupní smlouva mezi Krajem Vysočina a společností Bantiko s.r.o. (dále také „společnost“) o prodeji Sanatoria Buchtův kopec. Dále byly v průběhu roku 2019 mezi Krajem Vysočina a společností uzavřeny smlouvy o  výpůjčce nemovitých věcí – areál Sanatoria Buchtův kopec, ve kterých se společnost zavázala, že v období do splacení celé kupní ceny a konečného převzetí předmětu koupě (31. 12. 2019) zajistí na své náklady jeho provoz a údržbu.

Nemocnice předložila soupis nákladů spojených se správou nemovitostí areálu Sanatoria Buchtův kopec za část roku 2019 dle materiálu RK-06-2020-19, př. 1, a to se žádostí o provedení jejich úhrady, tj. poskytnutím příspěvku na provoz. Náklady spojené se správou nemovitostí za rok 2018 byly Nemocnici uhrazeny obdobným způsobem.

Návrh řešení

Z toho důvodu, že Nemocnice i začátkem loňského roku dle příkazní smlouvy spravovala areál Buchtova kopce, navrhuje odbor zdravotnictví a odbor majetkový radě kraje schválit poskytnutí příspěvku na provoz pro Nemocnici ve výši 253 279,62 Kč na úhradu nákladů souvisejících se správou areálu Buchtův kopec za část roku 2019.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a  je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v  souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 253 279,62 Kč při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 253 279,62 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 253 279,62 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na úhradu nákladů spojených se správou areálu Buchtův kopec za část roku 2019.
Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 25. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz