Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-21: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí investičních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií

RK-06-2020-21.pdf, RK-06-2020-21pr01.pdf , RK-06-2020-21pr02.pdf , RK-06-2020-21pr03.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-06-2020-21
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí investičních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií
Zpracoval I. Schallnerová, J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 3
Popis problému

Radě kraje je předkládán návrh na podporu akviziční činnosti krajem zřizovaných sbírkotvorných organizací formou poskytnutí mimořádných investičních příspěvků.

Kraj Vysočina od roku 2016 ve snaze podpořit akviziční činnost zřizovaných muzeí a galerií a tím přispět ke zkvalitnění a komplexnosti vytvářených sbírkových fondů, pravidelně poskytuje mimořádné finanční prostředky na nákup jedinečných exponátů, které jsou organizacemi prezentovány ve stálých expozicích či prostřednictvím krátkodobých výstavních programů.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu začátkem února 2020 shromáždil žádosti krajských sbírkotvorných institucí o poskytnutí mimořádných investičních příspěvků na vybrané akvizice v celkovém finančním objemu 1 200 000 Kč, viz materiál RK-06-2020-21, př. 1.

Všechny žádosti byly řádně posouzeny a projednány na společném pracovním setkání s Ing.  Janou Fischerovou, CSc., náměstkyní hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, s předsedou Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina Mgr. Zdeňkem Geistem a zástupcem odd. vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Návrhy na akvizice vybrané k finanční podpoře formou poskytnutí mimořádného investičního příspěvku dané organizaci, viz materiál
RK-06-2020-21, př. 2, nejen rozšíří a z odborného hlediska zhodnotí sbírky ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale rovněž mají také výrazný potenciál k upoutání pozornosti laické i odborné veřejnosti i médií a poskytnou vhodnou příležitost informovat o problematice sbírkotvorné činnosti muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina včetně péče o tyto sbírky.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu KrÚ navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření v celkové výši 1 200 000 Kč související s  poskytnutím mimořádných investičních příspěvků příspěvkovým organizacím dle materiálu RK-06-2020-21, př. 2 a stanovit celkový objem použití fondů investic a jmenovitý seznam financovaných akcí dle materiálu RK-06-2020-21, př. 3.

V rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2020 jako další možný požadavek odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu jsou uvedeny finanční prostředky určené na podporu mimořádné akviziční činnosti krajem zřizovaných muzeí a galerií ve výši 1 200 000 Kč.

Každoroční posílení mimořádné akviziční činnosti výrazně přispěje k naplňování hlavního poslání muzeí i galerií definovanému v jejich zřizovacích listinách, jímž je získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 45 074 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií o celkovou částku 1 200 000 Kč za účelem pokrytí mimořádných akvizičních činností zřizovaných příspěvkových organizací na úseku kultury při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 200 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u příspěvkových organizací na úseku kultury k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací dle materiálu RK-06-2020-21, př. 2;
stanoví

u příspěvkových organizací na úseku kultury dle materiálu RK-06-2020-21, př. 3 jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 použití fondu investic včetně jmenovitého seznamu mimořádných akvizičních činností financovaných z prostředků fondu investic.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz