Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-22: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazného ukazatele u Krajské knihovny Vysočiny

RK-06-2020-22.pdf, RK-06-2020-22pr01.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-06-2020-22
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazného ukazatele u Krajské knihovny Vysočiny
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0489/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 příspěvek na provoz ve výši 40 371 000 Kč pro Krajskou knihovnu Vysočiny, příspěvkovou organizaci.

Krajská knihovna Vysočiny (dále také „knihovna“) požádala dle materiálu RK-06-2020-22, př. 1 o  zvýšení příspěvku na provoz, z důvodu dokrytí navýšených mzdových nákladů včetně povinných odvodů, vzniklých k 1. 1. 2020 dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem úpravy je revize jednotlivých pracovních náplní zaměstnanců na pozici knihovník, vyplývající z úpravy výše uvedeného katalogu prací. Navýšení prostředků na platy organizace promítne do návrhu finančního plánu na rok 2020.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření pro knihovnu, které spočívá ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 260 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Kultura, § 3314 o částku 260 000 Kč.

Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Všechny výše uvedené úpravy závazných ukazatelů budou uvedeny v návrhu finančního plánu na rok 2020.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 45 074 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 260 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 260 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 260 000 Kč s určením na pokrytí zvýšených nákladů v důsledku úpravy nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajská knihovna Vysočiny
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz