Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-25: Soutěž Stavíme z Merkuru

RK-06-2020-25.pdf, RK-06-2020-25pr01.docx , RK-06-2020-25pr02.xls , RK-06-2020-25pr03.doc , RK-06-2020-25pr04.doc

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-06-2020-25
Název Soutěž Stavíme z Merkuru
Zpracoval T. Doleželová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál předkládá k projednání vyhlášení 7. ročníku soutěže Stavíme z Merkuru pro žáky základních škol v Kraji Vysočina a předpokládaný rozpočet finále soutěže.

Metodický tým, složený z učitelů základních a středních škol, připravil propozice 7. ročníku soutěže Stavíme z Merkuru. Prioritním cílem soutěže je podpora technické tvořivosti v základních školách a motivace žáků základních škol k práci s konstrukční stavebnicí. Soutěž proběhne
21. května 2020 v budově Střední průmyslové školy Třebíč. Financování soutěže je zajištěno z rozpočtu kraje z Kapitoly Školství, mládeže a sportu, UZ 00326 „Základní školy – systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání“. Celkový rozpočet 7. ročníku soutěže Stavíme z Merkuru a věcné ceny pro týmy, které se umístí na 2. – 30. místě  jsou uvedeny v materiálu RK-06-2020-25, př. 2 a 3. Věcné ceny pro vítězný tým na 1. místě zajistí firma BOSCH DIESEL s.r.o., Pávov 121, Jihlava. Propozice soutěže jsou uvedeny v materiálu RK-06-2020-25, př. 1.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje vyhlásit 7. ročník soutěže Stavíme z Merkuru a předkládá k projednání propozice soutěže, které jsou uvedeny v materiálu RK-06-2020-25, př. 1.

OŠMS dále navrhuje, aby rada kraje rozhodla o poskytnutí darů účastníkům soutěže Stavíme z Merkuru na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-06-2020-25, př. 4. Jejich pořízení spolu s dalšími náklady (občerstvení, autobusová doprava apod.) bude uhrazeno z prostředků alokovaných k tomuto účelu v kapitole Školství, mládeže a sportu.

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, radě kraje přísluší rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení vyhlašuje

7. ročník soutěže Stavíme z Merkuru;

schvaluje

propozice soutěže Stavíme z Merkuru dle materiálu RK-06-2020-25, př. 1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 7. ročníku soutěže „Stavíme z Merkuru“ dle materiálu RK-06-2020-25, př. 2;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům 7. ročníku soutěže „Stavíme z Merkuru“ dle materiálu RK-06-2020-25, př. 3 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-06-2020-25, př. 4.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz