Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-28: Podpora učebních oborů

RK-06-2020-28.pdf, RK-06-2020-28pr01.pdf , RK-06-2020-28pr02.xls , RK-06-2020-28pr03.doc , RK-06-2020-28pr04.xls

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-06-2020-28
Název Podpora učebních oborů
Zpracoval Z. Hloušková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší poskytování motivačních stipendií žákům středních škol, kteří nastoupili do oborů s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na trhu práce.

Rada kraje schválila dne 12. 11. 2019 usnesením č. 1893/33/2019/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol
č. 06/19 (dále jen „Pravidla“). Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2019 dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0489/07/2019/ZK rozpočet kraje na rok 2020. V Rozpočtu kraje 2020 – včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora učebních oborů (§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání – ostatní činnosti) je uvažována částka 3 000 000 Kč. Jedná se o částku určenou na podporu zvýšení zájmu absolventů základních škol o studium v „nedostatkových“ oborech s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na základě Pravidel. I ve školním roce 2019/2020 platí pro všechny žáky Pravidla, kde se výše základního stipendia stanoví ve třech úrovních pro různé skupiny podporovaných oborů dle přílohy č. 1 Pravidel. Pro obory skupiny A činí výše základního stipendia 1 000 Kč měsíčně, pro obory skupiny B činí výše základního stipendia 700 Kč měsíčně a pro obory skupiny C činí výše základního stipendia 400 Kč měsíčně. Výše prospěchového stipendia zůstává stejná 2 000 Kč za pololetí školního roku shodně pro všechny tři skupiny oborů. Ve II. pololetí školního roku 2019/2020 bude opět vyplacena „odměna za prokazatelně dobré výsledky ve studiu“ žákům ostatních oborů skupiny H, které nejsou vyjmenovány v příloze č. 1 Pravidel po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky ve 3. ročníku a to jednorázovou částkou 10 000 Kč za předpokladu splnění všech podmínek stanovených v Čl. 4, odst. 6) a 7) Pravidel a současně při splnění podmínky, že po celou dobu studia alespoň ve čtyřech pololetích bude mít žák průměrný prospěch do 2,00 a zbývající 2 pololetí průměrný prospěch do 2,50 (na pořadí nezáleží). Zároveň nebude ve všech pololetích tříletého studia hodnocen ze žádného předmětu stupněm 4 (dostatečný) a z odborného výcviku bude ve všech pololetích hodnocen stupněm 1 (výborný). Tímto chce OŠMS odměnit žáky s nejlepšími studijními výsledky ostatních oborů skupiny H, které nebyly dosud podporovány.

Od školního roku 2010/2011, kdy byl systém motivačních stipendií zaveden, byla vyplacena celková částka 22 962 500 Kč.

V I. pololetí školního roku 2019/2020 dosáhlo na stipendia 33,7 % žáků z předložených žádostí ze středních škol, z toho na prospěchové stipendium 33 %. Výplata motivačního stipendia za jednotlivá pololetí, počty žáků ve středních školách v oborech H, počty žáků v podporovaných oborech, počty žádostí o motivační stipendia a další údaje o poskytování motivačních stipendií v jednotlivých pololetích a letech jsou podrobně zpracovány v příloze RK-06-2020-28, př. 4.

Na základě schváleného rozpočtu a v souladu s Pravidly obdržel OŠMS 1 142 žádostí žáků středních škol o poskytnutí motivačních stipendií. V materiálu RK-06-2020-28, př. 1 předkládá OŠMS jmenovitý seznam žáků středních škol, kteří splnili kritéria přiznání motivačního stipendia, včetně vyčíslení částky, která jim má být vyplacena. Za I. pololetí školního roku 2019/2020 splnilo podmínky 385 žáků a celková částka přiznaných motivačních stipendií činí 1 331 500 Kč. Počet žáků v podporovaných oborech za jednotlivé střední školy je uveden v materiálu RK-06-2020-28, př. 2.

Návrh řešení

OŠMS předkládá radě kraje k rozhodnutí jmenovitý seznam žádostí žáků středních škol, kteří splnili kritéria stanovená Pravidly Rady Kraje Vysočina pro přiznání motivačního stipendia  dle materiálu RK-06-2020-28, př. 1.  OŠMS navrhuje tyto žádosti žáků podpořit v celkové výši 1 331 500 Kč. Dále OŠMS předkládá radě kraje ke schválení vzor darovací smlouvy, která bude sepsána s žáky, kteří ještě smlouvu nemají, dle materiálu RK-06-2020-28, př. 3.

Motivační stipendia jsou evidována v systému eDotace pod ID:O02937.

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání je na podporu zvýšení zájmu absolventů základních škol o studium v „nedostatkových“ oborech (ÚZ 00320) uvažováno s částkou 3 000 000 Kč.

Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-06-2020-28, př. 1;

rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-06-2020-28, př. 3 s žáky uvedenými v materiálu RK-06-2020-28, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena a s žáky, kteří dosáhnou ve II. pololetí školního roku 2019/2020 na výplatu „odměny za prokazatelně dobré výsledky ve studiu“.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz