Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-32: Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty

RK-06-2020-32.pdf, RK-06-2020-32pr01.xls , RK-06-2020-32pr02.xls , RK-06-2020-32pr03.xls

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-06-2020-32
Název Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval M. Vaňková, R. Weidemannová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Tento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu ukončení projektů z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a z Integrovaného regionálního operačního programu:

 • II/353 Bohdalov – obchvat (dle materiálu RK-06-2020-32, př. 1)
 • II/406 Telč – hr. kraje (dle materiálu RK-06-2020-32, př. 2)
 • II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba (dle materiálu RK-06-2020-32, př. 3)
 • II/392 Kralice n. O. – křiž. s I/23 – křiž. s II/399
 • II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 2
 • II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba – úsek č. 2

(dále jen „Projekty“), a z toho vyplývající potřeby převodů zůstatků zvláštních účtů Projektů do Fondu strategických rezerv.

 

Realizaci a financování projektů schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usneseními:

 • II/353 Bohdalov - obchvat: 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0514/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018. Rada kraje schválila usnesením 1484/31/2007/RK dne 30. 10. 2007 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV);
 • II/406 Telč – hr. kraje: 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0514/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018. Rada kraje schválila usnesením 0617/12/2017/RK dne 30. 3. 2017 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP);
 • II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba: 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0514/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018. Rada kraje schválila usnesením 0296/06/2018/RK dne 20. 2. 2018 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP);
 • II/392 Kralice n. O. – křiž. s I/23 – křiž. s II/399: 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0514/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018. Projekt nebude realizován z kapitoly Evropské projekty;
 • II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 2 a II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba – úsek č. 2: 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0514/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018. Projekty nemohou být realizovány z prostředků IROP, protože se nacházejí mimo stávající i plánovanou Prioritní regionální silniční síť pro rozpočtové období 2021 - 2027.
Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření vyplývající z převodů konečných zůstatků s připsanými úroky za 1. čtvrtletí 2020 ze zvláštních účtů Projektů do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů v celkové výši 17 016 122,69 Kč:

 • II/353 Bohdalov - obchvat: konečný zůstatek ve výši 6,03 Kč
 • II/406 Telč – hr. kraje: konečný zůstatek ve výši 17 015 270,18 Kč
 • II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba: konečný zůstatek ve výši 847,97 Kč. 

U projektů II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 2, II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba – úsek č. 2 není potřeba rozpočtové opatření, neboť zde nejsou žádné konečné zůstatky ani hodnota vynaložené investice. U projektu II/392 Kralice n. O. – křiž. s I/23 – křiž. s II/399 není třeba rozpočtové opatření, neboť zde není žádný konečný zůstatek a hodnota vynaložené investice ve výši 1 238 523,10 Kč bude převedena na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci.

Stanoviska Odbor ekonomický
Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor majetkový

Odbor majetkový souhlasí s navrženým usnesením.

Návrh usnesení schvaluje

převod konečných zůstatků na zvláštních účtech projektů a připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2020 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty:

 • II/353 Bohdalov - obchvat: konečný zůstatek ve výši 6,03 Kč
 • II/406 Telč – hr. kraje: konečný zůstatek ve výši 17 015 270,18 Kč
 • II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba: konečný zůstatek ve výši 847,97 Kč.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz