Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-33: Veřejná zakázka na stavební práce: III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu

RK-06-2020-33.pdf, RK-06-2020-33pr01.pdf , RK-06-2020-33pr02.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-06-2020-33
Název Veřejná zakázka na stavební práce: III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o zahájení veřejné zakázky na stavební práce III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající zejména v provedení rekonstrukce silnice III/3928 v ul. Rajhradská v intravilánu města Velká Bíteš v délce cca 419 m. V části úseku bude provedeno rozšíření zemního tělesa vyztuženým násypem. Odvodnění silnice je zajištěno umístěním nových dešťových vpustí včetně přípojek do kanalizace. Dále budou součástí díla trubní propustky, rámový propustek a vjezdy na pozemky. Součástí plnění bude i úprava části silnice II/602, v  úseku cca 60 m bude provedeno odstranění krytové a ložní vrstvy, sanace poruch a zpětná pokládka ložní a krytové vrstvy.

V rámci rekonstrukce silnice III/3928 bude provedena výstavba jednostranného chodníku. Na silnici II/602 je navržen nový přechod pro chodce s umístěním ochranného ostrůvku. Dále bude provedena instalace veřejného osvětlení. Pro odvodnění komunikace bude vybudována dešťová kanalizace dl. cca 140 m. V rámci rekonstrukce budou také realizovány nové vodovodní a splaškové kanalizační přípojky.

Formou smlouvy o společném postupu zadavatelů se zadavatelé Kraj Vysočina, město Velká Bíteš a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dohodli, že na financování dotčené veřejné zakázky se budou podílet v  rozsahu prací vymezených projektovou dokumentací. Zadavatelskou činnost ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů bude vykonávat Kraj Vysočina. Zakázka bude zadána v podlimitním režimu jako zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 31 200 000  Kč bez DPH (11 500 000 Kč pro zadavatele č. 1 Kraj Vysočina, 8 600 000 Kč pro zadavatele č. 2 město Velká Bíteš a 12 900 000 Kč pro zadavatele č. 3  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko). Dokumentace zadávacího řízení je obsažena v materiálu RK-06-2020-33, př. 1.

Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu;
  • jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude plnit funkci komise pro hodnocení a posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-06-2020-33, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí člena Zastupitelstva Kraje Vysočina a jeho náhradníka;
  • uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku  III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-06-2020-33, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2020-33, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-06-2020-33, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz