Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-35: Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

RK-06-2020-35.pdf, RK-06-2020-35pr01.pdf , RK-06-2020-35pr02.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-06-2020-35
Název Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o souhlas s uzavřením smlouvy ze strany příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.

Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0117/02/2019/ZK ze dne 19. 3. 2019 „Zásady o  vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina“ a „Zásady o  vymezení majetkových práv a  povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ dále jen „Zásady“. Příspěvková organizace Kraje Vysočina je dle čl. 2, bodu 3 „Zásad č. 02/19“ oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o  výpůjčce apod. na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najmout, propachtovat, vypůjčit majetek od jiných subjektů k zajištění hlavního účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 3 roky. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O  udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina:

 

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

- smlouva o výpůjčce dle materiálu RK-06-2020-35, př. 1 o bezúplatném užívání nebytových prostor o výměře 131,7 m2 v budově č. p. 2119 na ul. Husova v Havlíčkově Brodě, včetně movitého majetku, za účelem zajištění prostorového zázemí pro provoz mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, uzavírána s vypůjčitelem Základní školou a Mateřskou školou Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, IČO 7091987.  Smlouva o výpůjčce je navržena na dobu neurčitou, vypůjčitel je povinen hradit náklady za služby spojené s užíváním předmětu výpůjčky dle smluvně sjednaných podmínek. Uzavření smlouvy o výpůjčce a podmínky provozování MŠ, navazují na „Smlouvu o vzájemné spolupráci při zajištění provozu mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod“ kterou uzavřel Kraj Vysočina a město Havlíčkův Brod dne 7. 1. 2020, dle materiálu RK-06-2020-35, př. 2. Rada města Havlíčkův Brod usnesením č. 131/20 ze dne 17. 2. 2020 schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením smlouvy o  výpůjčce na užívání nebytových prostor a movitého majetku dle materiálu RK-06-2020-35, př. 1.

Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí nemá k návrhu usnesení připomínky. Problematika užívání prostor byla v návaznosti na uzavřenou smlouvu o spolupráci projednávána i za účasti zástupců OSV. Třída mateřské školy ve vypůjčených prostorách bude primárně určena pro dětí zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, které mají sídlo v dostupném spádovém území, zvláště pro organizace s nepřetržitým provozem jako je Nemocnice Havlíčkův Brod či právě Domov pro seniory Havlíčkův Brod.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením smlouvy o  výpůjčce na užívání nebytových prostor a movitého majetku dle materiálu RK-06-2020-35, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Termín 29. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz