Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-41: Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Horní Kosov

RK-06-2020-41.pdf, RK-06-2020-41pr01.pdf

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-06-2020-41
Název Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Horní Kosov
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením 0722/15/2017/RK rozhodla rada kraje uzavřít trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Jihlava (budoucí povinný ze služebnosti), Krajem Vysočina (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina (investorem stavby), podle které měly být stavbou "Odvodnění komunikace ul. Rantířovská v Jihlavě" dotčeny pozemky par. č. 332/3 a par. č. 332/1 v k.ú. Horní Kosov, obec Jihlava ve vlastnictví statutárního města Jihlava. Smlouva byla uzavřena dne 10. 5. 2017.

Stavba byla zrealizována a dne 18. 11. 2019 vydal odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy kolaudační souhlas na užívání stavby "Doplnění odvodnění komunikace ul. Rantířovská v Jihlavě".  Krajská správa a údržba silnic nechala vyhotovit geometrický plán č. 2048-486/2018 na zaměření služebnosti odvodnění komunikace a je možné přistoupit k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.

Návrh řešení

Odbor majetkový s ohledem na uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti navrhuje uzavřít mezi statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina smlouvu o zřízení služebnosti na užívání částí pozemků par. č. 332/1 a par. č. 332/3 v k.ú. Horní Kosov spočívající v umístění a provozování odvodnění komunikace III/01945 na ul. Rantířovská v Jihlavě. Smlouva bude uzavírána na dobu, po kterou bude stavba odvodnění na dotčených pozemcích provozována a bude uzavřena bezplatně. protože je smlouva uzavírána bez úhrady není potřebné aby KSÚSV byla dalším účastníkem smlouvy.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.

Usnesení předpokládá rozhodnut uzavřít mezi statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina smlouvu o zřízení služebnosti na dotčení pozemků  par. č. 332/1 a par. č. 332/3 v k.ú. Horní Kosov v rozsahu GP č. 2048-486/2018.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi statutárním městem Jihlava (na straně povinného ze služebnosti) a Krajem Vysočina (na straně oprávněného ze služebnosti) smlouvu o zřízení služebnosti na užívání částí pozemků par. č. 332/1 a par. č. 332/3 v k.ú. Horní Kosov spočívající v umístění, provozování, údržbě, opravách a rekonstrukcí stavby "Doplnění odvodnění komunikace ul. Rantířovská v Jihlavě" tak, jak je uvedeno v GP č. 2048-486/2018, a to bezplatně.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz