Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-44: Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen"

RK-06-2020-44.pdf, RK-06-2020-44pr01.pdf , RK-06-2020-44pr02.pdf

Číslo materiálu 44
Číslo jednací RK-06-2020-44
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen"
Zpracoval I. Nestrojilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen".

Zakázka řeší revitalizaci bývalého pivovaru Hradu Kámen - kulturní památky a využití tohoto objektu pro návštěvnické centrum hradu. Kromě funkcí návštěvnického zázemí - pokladny s  drobným prodejem suvenýrů a občerstvení, sociálního zařízení a multifunkčního kulturního prostoru - bude objekt obsahovat i kanceláře pro personál hradu (maximálně 5 osob). Součástí revitalizace bude i zajištění souvisejících technických sítí pro uvedené funkce objektu.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem vypracovaným Ing. Petrem Všetečkou, Havlíčkova 53, 602 00 Brno, IČO 499 33 027, a to v  částce cca 16 700 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

Pro výběr zhotovitele bylo použito zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č.  134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"). Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 28. 11. 2019. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla stanovena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 21. 1. 2020 v 10.00 hod. V této lhůtě obdržel zadavatel celkem 4 řádné nabídky. Otevření elektronicky doručených nabídek proběhlo v souladu s § 109 odst. 1 zákona zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového téhož dne. Nabídky vyhověly požadavkům zákona.

Posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek byla pověřena hodnotící komise. V průběhu jednání hodnotící komise bylo provedeno vyhodnocení přijatých nabídek a posouzení účasti dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou se závěrem, že dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení dané zadávací dokumentací této veřejné zakázky.

Hodnotící komise doporučila zadavateli vybrat pro realizaci stavební akce dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou, který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

O průběhu jednání byl vyhotoven protokol a zpráva, které jsou obsahem materiálů RK-06-2020-44, př. 1 a RK-06-2020-44, př. 2.

Návrh řešení

Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka dodavatele STAVBA - final s.r.o., Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 474 54 431, s nabídkovou cenou 14 960 139,46 Kč bez DPH, a to na základě Zprávy o hodnocení nabídek a Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti ze dne 19. 2. 2020, které jsou součástí materiálů RK-06-2020-44, př. 1 a RK-06-2020-44, př. 2. Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí o výběru dodavatele v souladu se závěry hodnotící komise.

Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

při vyhlášení veřejné zakázky odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve svém stanovisku uvedl, že se jedná o jednu z prioritních a dlouhodobě koncepčně plánovaných stavebních akcí na úseku kultury.

Návrh usnesení schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-06-2020-44, př. 1 a dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-06-2020-44, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka STAVBA - final s.r.o., Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 474 54 431 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 29. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz