Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-46: Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov - stavební práce"

RK-06-2020-46.pdf, RK-06-2020-46pr01.pdf , RK-06-2020-46pr02.pdf

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-06-2020-46
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov - stavební práce"
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Předmět návrhu je rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Jihlava Pávov - stavební práce".

Cílem veřejné zakázky je demolice stávajících objektů a výstavba tří nových objektů  určených pro poskytování sociálních služeb klientům Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace a  Domova ve Zboží, příspěvkové organizace ve městě Jihlava. Jedná se o dva objekty celkem pro 12 klientů (budova Pávov 1: CHB – 2 domácnosti celkem pro 6 klientů, budova Pávov 2: DOZP – domácnost pro 6 klientů a budova Pávov DA+DS: denní aktivity a denní stacionář). Doba výstavby se předpokládá maximálně  v rozsahu 490 dnů ode dne předání staveniště.

Veřejná zakázka bude financována částečně z vlastních prostředků zadavatele a částečně z prostředků IROP, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008946. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj dne 5. 9. 2019. Rozhodnutím byla stanovena maximální výše dotace 38,2 mil. Kč. Požadavek na výši dotace vzešel z podkladů z roku 2018 (zejm. propočet nákladů k projektové dokumentaci ve stupni pro stavební povolení a soupis vybavení domácností).

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem zpracovaným zhotovitelem projektové dokumentace ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, Jihlava, IČO 25558692, a to v částce 60 600 717 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 417/2017 Sb. se jedná o  podlimitní veřejnou zakázku.

Pro výběr dodavatele bylo použito otevřené řízení, které bylo zahájeno 4. 11. 2019 odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla stanovena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 16. 1. 2020 v 11:00 hod. V této lhůtě zadavatel obdržel 13  nabídek. Otevření elektronicky doručených nabídek proběhlo v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového téhož dne bez zbytečného odkladu.

Posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek byla pověřena hodnotící komise. V průběhu dvou jednání hodnotící komise bylo provedeno vyhodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti prvních dvou dodavatelů s nejnižší nabídkovou cenou. Na základě vyhodnocení nabídek podle stanoveného kritéria ekonomické výhodnosti byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou.

O průběhu jednání byly vyhotoveny protokoly a zpráva, které jsou obsahem materiálů RK-06-2020-46, př. 1, RK-06-2020-46, př. 2.

Návrh řešení

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka dodavatele START Zelený s,.r.o., Široká 376, 588  32 Brtnice, IČO 087 31 314 s nabídkovou cenou 51 827 999,09 Kč bez DPH. Pořadí určené hodnotící komisí podle hodnotícího kritéria je uvedeno ve Zprávě o hodnocení nabídek ze dne 18.  2. 2020, která je součástí materiálu RK-06-2020-46, př. 2.

Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí nemá připomínky k předloženému materiálu.

Návrh usnesení schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-06-2020-46, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice, IČO 087 31 314 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 3. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz