Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-51: Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Dětský domov Hrotovice – protiradonová opatření“

RK-06-2020-51.pdf, RK-06-2020-51pr01.docx , RK-06-2020-51pr02.pdf , RK-06-2020-51pr03.pdf , RK-06-2020-51pr04.pdf , RK-06-2020-51pr05.pdf , RK-06-2020-51pr06.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-06-2020-51
Název Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Dětský domov Hrotovice – protiradonová opatření“
Zpracoval J. Říčan, J. Mejzlík
Předkládá I. Fryšová, P. Kolář
Počet příloh 6
Popis problému

Jedná se o schválení žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Dětský domov Hrotovice – protiradonová opatření“ do výzvy č. 3/2020 Ministerstva financí.

Předmětem řešení protiradonových opatření jsou pobytové místnosti vedlejší budovy Dětského domova Hrotovice, ve které jsou v 1. NP umístěny pokoje, denní místnost, studovna, kancelář a  sociální zařízení pro uživatele druhé ze dvou skupin uživatelů dětského domova. Z  naměřených hodnot hladiny radonu a jejich distribuce v objektu lze konstatovat, že hlavním a  významným zdrojem radonu v objektu je radon uvolňovaný z geologického podloží. V  kontaktních podlahových konstrukcích byly zjištěny aktivní přísunové cesty radonu, které vedou při relativně snížené výměně vzduchu v pobytových místnostech objektu za pobytu dětí ke zvýšeným hladinám radonu. Pro ozdravení objektu byla zvolena metoda nuceného podtlakového odvětrání radonu z podloží v kombinaci s výměnou podlahových konstrukcí.

Odbor regionálního rozvoje (dále také jen „ORR) ve spolupráci s Odborem majetkovým (dále také jen „OM“) Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil pro tento projekt žádost o poskytnutí dotace dle materiálu RK-06-2020-51, př. 1, kterou lze předložit do současně vyhlášené výzvy Ministerstva financí č. 3/2020. Nedílnou součástí projektové žádosti je projektová dokumentace včetně rozpočtu dle materiálu RK-06-2020-51, př. 2, čestné prohlášení o vlastnické struktuře dle materiálu RK-06-2020-51, př. 3, doklad o výsledcích měření OAR dle materiálu RK-06-2020-51, př. 4, stanovisko Státního úřadu pro jadernou bezpečnost dle materiálu RK-06-2020-51, př. 5 a  doklad o vlastnictví dle materiálu RK-06-2020-51, př. 6.

Předpokládané náklady se odhadují na 1,822 mil. Kč s maximální možnou dotací 1, 5 mil. Kč. Lhůta pro předkládání žádostí do výzvy č. 3/2020 končí dne 30. září 2020. Žádost je možné odeslat na adresu Ministerstva financí fyzicky nebo přes datovou schránku.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují Radě Kraje Vysočina schválit znění projektové žádosti dle materiálu RK-06-2020-51, př. 1 včetně všech povinných příloh a rozhodnout předložit projektovou žádost dle materiálu RK-06-2020-51, př. 1 včetně všech povinných příloh do výzvy č. 3/2020 Ministerstva financí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s žádostí o dotaci.

Odbor školství, mládeže a sportu

Vzhledem ke skutečnosti, že u dotace není stanovena udržitelnost, OŠMS doporučuje předložení žádosti o podporu protiradonového opatření.

Návrh usnesení schvaluje

znění projektové žádosti dle materiálů RK-06-2020-51, př. 1, RK-06-2020-51, př. 2, RK-06-2020-51, př. 3, RK-06-2020-51, př. 4, RK-06-2020-51, př. 5 a RK-06-2020-51, př. 6;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálů RK-06-2020-51, př. 1, RK-06-2020-51, př. 2, RK-06-2020-51, př. 3, RK-06-2020-51, př. 4, RK-06-2020-51, př. 5 a RK-06-2020-51, př. 6 do výzvy č. 3/2020 Ministerstva financí.

Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz