Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-60: Schválení závěrečné žádosti o platbu v rámci 6. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“

RK-06-2020-60.pdf, RK-06-2020-60pr01.pdf

Číslo materiálu 60
Číslo jednací RK-06-2020-60
Název Schválení závěrečné žádosti o platbu v rámci 6. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“
Zpracoval A. Nosková, M. Průšová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina realizoval v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 projekt „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“, schválený usnesením rady kraje č. 0398/09/2016/RK. Na projekt pod registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680 byla poskytnuta dotace z OPZ v celkové maximální výši 11 529 108,88 Kč.

Cílem projektu bylo dosáhnout pozitivního vlivu na počet dětí umístěných do náhradní rodiny, a tím minimalizovat počet dětí v ústavní výchově. Dále díky projektu dochází k postupnému rozšíření sítě pěstounských i osvojitelských rodin. Projekt přispěl ke zlepšení spolupráce s dalšími spolupracujícími subjekty v rámci aktivit a tato spolupráce trvá i nadále, po ukončení realizace projektu.

Projekt se věnoval následujícím klíčovým aktivitám: rozvoj a rozšiřování systémů kvality v sociálně-právní ochraně dětí formou individuálního a skupinového provázení, specializace pěstounské péče na přechodnou dobu, propagace a zvýšení informovanosti o náhradní rodinné péči, zajištění supervize a vzdělávání pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí, vytvoření funkčního nástroje pro evidenci žadatelů a dětí v rámci procesu náhradní rodinné péče a evaluace projektu.

Všechny aktivity v rámci projektu byly naplněny, naplnění jednotlivých projektových aktivit bylo evaluačně ověřeno.

V souladu s harmonogramem projektu je nyní nutné předložit závěrečnou monitorovací zprávu č. 6 za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019. Za dané monitorovací období byla odborem sociálních věcí zpracována žádost o platbu na základě skutečně vynaložených výdajů, která je přiložena v materiálu RK-06-2020-60, př. 1.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí žádost o platbu dle materiálu RK-06-2020-60, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-06-2020-60, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 29. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz