Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-63: Zpráva o ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice

RK-06-2020-63.pdf, RK-06-2020-63pr01.pdf , RK-06-2020-63pr02.pdf

Číslo materiálu 63
Číslo jednací RK-06-2020-63
Název Zpráva o ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice
Zpracoval R. Sýkora, J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

V roce 2015 byla zahájena rekonstrukce zámku v Nových Syrovicích. S ohledem na plánované stavebně technické opravy budovy zámku v Nových Syrovicích, jako hlavního sídla příspěvkové organizace Ústav sociální péče Nové Syrovice (nyní Domov Nové Syrovice), nebylo možné toto realizovat za provozu a přítomnosti klientů v objektu. Z podrobnějších průzkumů vyplynula potřeba komplexní rekonstrukce objektu – statika objektu, podzemní prostory, nosné zdi, podlahy, krov, střecha a další. Z tohoto důvodu došlo v průběhu roku 2015 k přestěhování celé příspěvkové organizace Domov Nové Syrovice do náhradních prostor Pacherova mlýna v Želetavě.

Před uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytových prostor na období od 1. 4. 2017 si vlastník nemovitosti  vyžádal  uzavření Dohody o předání podnajaté nemovitosti Pacherův mlýn, kde se příspěvková organizace zavázala vymalovat používané prostory dle podnájemní smlouvy, opravit dřevěné podlahy a odřenou venkovní omítku. Po uzavření této dohody dne 2.  5.  2017 příspěvkovou organizací, následně vlastník nemovitosti podepsal smlouvu o podnájmu.

V průběhu prosince 2019 byly zhotovitelem dokončeny stavební práce a vydán kolaudační souhlas. K bezproblémového přestěhování klientů a celé organizace zpět do objektu zámku v Nových Syrovicích došlo v první polovině ledna 2020. Do ukončení podnájemní vztahu k 31.  1.  2020 byly provedeny požadované opravy, k nimž se příspěvková organizace zavázala v Dohodě o předání podnajaté nemovitosti Pacherův mlýn ze dne 2.  5.  2017, s výjimkou opravy venkovní omítky, která bude provedena do 30  4.  2020 z důvodu klimatických podmínek pro provedení prací.

Dne 31.  1.  2020 proběhlo předání nemovitosti, ze kterého byl vyhotoven Předávací protokol k podnajaté nemovitosti Pacherův mlýn, jehož součástí je i seznam dalších požadavků vlastníka, materiál RK-06-2020-63, př. 1. Následně byly vlastníkem nemovitosti dne 10.  2.  2020 doručeny další požadavky, které byly zjištěny po předání nemovitost a nebo nebyly dle jejich vyjádření uvedeny v předávacím protokolu. Pro přehlednost je seznam všech požadavků vlastníka z předávacího protokolu a doplnění ze dne 10.  2.  2020, včetně vyjádření příspěvkové organizace k nim, uveden v materiálu RK-06-2020-63, př. 2.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje vzít na vědomí zprávu o ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice dle materiálu RK-06-2020-63.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

zprávu o ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice dle materiálu RK-06-2020-63.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 29. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz