Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-07-2018-04: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání kongresu Dny mladých chirurgů

RK-07-2018-04.pdf, RK-07-2018-04pr01.pdf , RK-07-2018-04pr02.doc , RK-07-2018-04pr03.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-07-2018-04
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání kongresu Dny mladých chirurgů
Zpracoval K. Fialová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále jen „Nemocnice“) se dle materiálu RK-07-2018-04, př. 1, obrátila na zřizovatele s žádostí o příspěvek ve výši 50 000 Kč na spolupořádání kongresu Dny mladých chirurgů. V letošním roce se jedná již o 18. ročník, který se uskuteční ve dnech 14. – 15. 6. 2018 v Seči u Chrudimi.

Plánované celkové náklady jsou ve výši 375 000 Kč a plánované celkové výnosy činí 280 000 Kč při celkovém předpokládaném počtu účastníků 350 osob. Příspěvek ve výši 50 000 Kč by byl určen na úhradu nájemného, poštovného, tisk pozvánek, certifikátů a sborníku přednášek.

Účelem příspěvku je podpora odborných setkání regionálního a celostátního významu pořádaných nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina. Pro informaci je v materiálu RK-07-2018-04, př. 2, uveden přehled příspěvků na obdobné akce pořádané nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina od roku 2008.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí příspěvku na pořádání kongresu Dny mladých chirurgů ve výši 50 000 Kč dle materiálu RK-07-2018-04, př. 3.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina. Finanční prostředky budou uvolněny nejpozději do 30 dnů po předložení žádosti o poskytnutí příspěvku na provoz zřizovateli.

Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.

Stanoviska Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace O02408-13.

Odbor ekonomický

Nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví připomínky.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy
    o částku 50 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s  pořádáním kongresu Dny mladých chirurgů;
ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 31. 7. 2018.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz