Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-07-2018-27: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 1. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

RK-07-2018-27.pdf, RK-07-2018-27pr01.xls

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-07-2018-27
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 1. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
Zpracoval M. Brücknerová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany řídícího orgánu Operačního programu „Interreg V-A Rakousko – Česká republika“, Úřadu vlády Dolního Rakouska, v rámci projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“, registrační číslo ATCZ100. Kraj Vysočina je v tomto projektu vedoucím partnerem.

Usnesením č. 0469/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016 („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-89, př. 2; schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 250 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu.

Projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“ Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Kraj Vysočina jako vedoucí partner podává souhrnně za všechny projektové partnery Žádost o platbu. Za 1. monitorovací období od 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 podal Kraj Vysočina Žádost o platbu ve výši 6 962,48 €. Dne 15. 2. 2018 byla Kraji Vysočina převedena na devizový bankovní účet vedený u Sberbank CZ, a. s., č. ú.: 1200102487/6800, dotace ve výši 5 918,10 € ze strany řídícího orgánu, což představuje 85 % z požadované částky. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“ o částku 151 148,27 Kč (5 918,10 €).

Dotaci je nutné do 14 dnů přeposlat na bankovní účty projektových partnerů, dle RK-07-2018-27, př. 1, následovně – 4 709,38 € Kraj Vysočina, 1 208,72 € Jihomoravský kraj.

Část přijaté dotace ve výši 4 709,38 € bude převedena na zvláštní účet projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 151 148,27 Kč (5 918,10 €) a převod části dotace (1 208,72 €) na bankovní účet projektového partnera.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz od řídícího orgánu ve výši 151 148,27 Kč (5 918,10 €), které jsou určeny na financování projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 151 148,27 Kč (5 918,10 €);
  • převod finančních prostředků na bankovní účet projektového partnera ve výši 1 208,72 €.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz