Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-07-2020-03: Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na systémová opatření ulehčující plnění tzv. protipadělkové směrnice u léků a sledování spotřeby antibiotik

RK-07-2020-03.pdf

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-07-2020-03
Název Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na systémová opatření ulehčující plnění tzv. protipadělkové směrnice u léků a sledování spotřeby antibiotik
Zpracoval J. Petrák, K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

V návaznosti na platnost tzv. protipadělkové směrnice (FMD – falsified medicine directive) na území EU, která má zabránit proniknutí padělaných léčivých přípravků do oběhu, je nezbytné lékárny systémově této nové legislativě přizpůsobit. Musí si pořídit hardwarové vybavení, např. čtečky kódů, nechat upravit programové vybavení a proškolit personál. Odbor zdravotnictví navrhuje podpořit lékárny nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (dále také „nemocnice“). Cílem je usnadnit přechod lékáren nemocnic na nové činnosti vyvolané legislativou, který sebou nese nemalé náklady na naplnění těchto legislativních požadavků. Rovněž se včasnou implementací předejde případným sankcím ze strany kontrolního orgánu. Odbor zdravotnictví navrhuje podpořit snahu nemocnic sledovat a efektivněji ovlivňovat spotřebu antibiotik v souvislosti s obecným problémem klesající účinnosti antibiotik. Narůstající rezistence mikroorganismů je způsobována zvýšenou spotřebou antibiotik, a to zejména jejich zbytečným nebo nevhodným používáním (banální infekce, nevhodná preskripce, vyžadování antibiotik ze strany pacientů). Cílem je pořídit vhodné softwarové, či jiné nástroje, aby mohlo docházet průběžně a dlouhodobě ke sledování spotřeby antibiotik a byly včas indikovány excesy ve spotřebě antibiotik.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 1 500 000 Kč na pořízení hardwarového vybavení, softwarového vybavení, případně proškolení personálu lékáren v souvislosti s platností tzv. protipadělkové směrnici u léků, a na pořízení vhodného softwarového, či jiného nástroje na sledování spotřeby antibiotik, pro nemocnice.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Organizace jsou dále povinny v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Zdravotnictví, § 3522 činí 44 500 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 500 000 Kč, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 500 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč,

na pořízení hardwarového vybavení, softwarového vybavení, případně proškolení personálu lékáren v souvislosti s platností tzv. protipadělkové směrnici u léků, a na pořízení vhodného softwarového, či jiného nástroje na sledování spotřeby antibiotik;

ukládá

ředitelům všech nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví kompletní vyúčtování pořízených hardware, software, případně školení nejpozději do 11. 12. 2020.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz