Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-07-2020-15: Dotace Nadačnímu fondu Poutní cesty - návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura

RK-07-2020-15.pdf, RK-07-2020-15pr01.pdf , RK-07-2020-15pr02.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-07-2020-15
Název Dotace Nadačnímu fondu Poutní cesty - návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Radě kraje je předkládán návrh na poskytnutí dotace na zpracování průvodce „Poutní cesta: Pouť na Svatou Horu aneb po stopách Jakuba Demla“.

Žadatel, Nadační fond Poutní cesty, se snaží aktivně propagovat poutní místa, zejména pak Křemešník. Prostřednictvím osoby Mgr. Petra Holkupa navazuje na aktivity Matice Křemešnické o.p.s., kdy v roce 2016 byl již krajem podpořen vznik průvodce „Poutní cyklotrasou z Prahy na Vysočinu aneb z Vysočiny do Prahy“.

Záměrem této žádosti je zpracovat průvodce další poutní cyklo/pěší trasou, tentokrát mezi Brnem a Svatou Horou u Příbrami, která z velké části povede opět přes území Kraje Vysočina a navíc se bude tematicky věnovat významným rodákům z Vysočiny - Jakubu Demlovi a Otokaru Březinovi. Kniha Jakuba Demla "Pouť na Svatou Horu" byla i prvotní inspirací k tomuto projektu. Prostřednictvím badatelské činnosti dojde k zmapování a propojení působišť těchto literátů a myslitelů, kteří významnou část svých tvůrčích životů strávili na Vysočině.

Snahou žadatele je pak prostřednictvím aktivní turistiky s akcentem na význam duchovních hodnot rozvíjet poznání kulturně historických míst a oslovovat tak nejen specifickou skupinu turistů/poutníků vyhledávajících církevní památky, resp. poutní místa.

Výstupem projektu bude edice 1 500 ks průvodce a rozšíření webové prezentace www.poutnicesty.cz o tuto trasu. 

Nadační fond Poutní cesty požádal Kraj Vysočina o finanční podporu ve výši 45 000 Kč. Celkový rozpočet tohoto projektu činí 140 000 Kč. Bližší informace jsou uvedeny v žádosti o podporu ze dne 14. 2. 2020, která je součástí materiálu RK-07-2020-15, př. 1.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout Nadačnímu fondu Poutní cesty dotaci ve výši 45 000 Kč na krytí nákladů souvisejících se zpracováním průvodce „Poutní cesta: Pouť na Svatou Horu aneb po stopách Jakuba Demla“ dle RK-07-2020-15, př. 2.

Podpora je v souladu s naplňováním opatření vyplývajících ze Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014-2020, a to dle prioritní osy A – Rozvoj cykloturistiky jako nedílné součásti rekreace, sportu a cestovního ruchu; opatření A.2 - Zvyšování atraktivity, propagace a ekonomického významu cykloturistiky; aktivita - Propojování cykloturistiky s další nabídkou cestovního ruchu a rozvoj produktů cestovního ruchu s využitím napojení na cykloturistiku.

Finanční prostředky na poskytnutí této podpory v celkové výši 45 000 Kč jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2020, § 2143 - Cestovní ruch - Plnění opatření plynoucích ze schválené cyklostrategie v oblasti cykloturistiky a cyklodopravy.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02945.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Kultura, § 2143 jsou schváleny finanční prostředky na plnění opatření plynoucích ze schválené cyklostrategie v oblasti cykloturistiky a cyklodopravy.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, dotaci Nadačnímu fondu Poutní cesty, IČO: 06211542, se sídlem Menhartova 1602, 393 01 Pelhřimov ve výši 45 000 Kč na realizaci akce – zpracování průvodce „Poutní cesta: Pouť na Svatou Horu aneb po stopách Jakuba Demla“;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2020-15, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz