Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2018-04: Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

RK-08-2018-04.pdf, RK-08-2018-04pr01.pdf , RK-08-2018-04pr02.pdf , RK-08-2018-04pr03.xls

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-08-2018-04
Název Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
Zpracoval J. Šimková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 21. 3. 2017 usnesením č. 0543/11/2017/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 s cílem posílit zájem studentů medicíny o poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů zdravotní péče zřizovaných Krajem Vysočina. Formou podpory jsou motivační stipendia. Součástí smlouvy o poskytnutí stipendia je závazek studenta odpracovat u poskytovatele zdravotních služeb tolik let, kolik akademických let pobíral stipendium a závazek poskytovatele zdravotních služeb zaměstnat žadatele po absolvování studia v pracovním poměru s plným pracovním úvazkem.

Odbor zdravotnictví provádí formální kontrolu žádostí a splnění podmínek pro zařazení do stipendijního programu. O výsledku posouzení a zařazení do stipendijního programu dle pravidel rozhoduje rada kraje. S žadateli, kteří byli vybráni k zařazení do stipendijního programu rozhodnutím rady kraje, bude uzavřena smlouva, jejíž znění bylo schváleno jako součást přijatých pravidel. Dle pravidel náleží úspěšnému žadateli stipendium ve výši 50 tis. Kč v každém akademickém roce.

Odbor zdravotnictví obdržel žádost o stipendium žadatelky, Nicole Polcarové, která splňuje podmínky stanovené pravidly pro zařazení do stipendijního programu, tzn. je předložena žádost  o zařazení do stipendijního programu, potvrzení o studiu vyššího než druhého ročníku studia, prohlášení poskytovatele zdravotních služeb o jeho vážném zájmu zaměstnat žadatelku a  motivační dopis žadatelky. Všechny doklady osvědčující splnění podmínek dle pravidel jsou uvedeny v materiálu RK-08-2018-04, př. 1. Přehled schválených stipendii radou kraje je uveden v materiálu RK-08-2018-04, př. 3.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout z důvodu splnění všech stanovených podmínek o zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

Stanoviska Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace-O02484-02.

( př. 2 tohoto materiálu).

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018, v kapitole Zdravotnictví, § 3599 je počítáno s finančními prostředky na stipendia žákům, studentům a doktorandům – motivační stipendia studentům lékařských a nelékařských oborů.

Návrh usnesení rozhoduje
  • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-08-2018-04, př. 1;
  • o zařazení žadatelky Nicole Polcarové do stipendijního programu;
  • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví
Termín 30. 4. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz