Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2018-13: Bezpečná Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava

RK-08-2018-13.pdf, RK-08-2018-13pr01.doc , RK-08-2018-13pr02.xls

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-08-2018-13
Název Bezpečná Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina předpokládá v roce 2018 realizovat aktivity zaměřené na bezpečnost silničního provozu v rozsahu dle materiálu RK-08-2018-13, př. 1. Z toho důvodu vznikla potřeba schválení jednorázového pořízení propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty. Propagační předměty jsou s určením pro účastníky aktivit v  rámci akce Bezpečná Vysočina. Oprávněnou osobou k použití propagačních předmětů je radní pro oblast dopravy a silničního hospodářství Ing. Jan Hyliš, do doby ukončení jeho pracovní neschopnosti hejtman kraje MUDr. Jiří Běhounek. Jedná se o nákup a tvorbu materiálů a  předmětů s bezpečnostními prvky a tématikou v celkové výši  cca 1 400 000 Kč.

V rozpočtu kapitoly Doprava na rok 2018 jsou schváleny, na § 2223 - Bezpečnost silničního provozu, finanční prostředky ve výši 1 000 000 Kč. Zbývající finanční prostředky budou realizovány rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Doprava, spočívajícím v posílení § 2223 - Bezpečnost silničního provozu při současném snížení § 2212 - Silnice (položka 5169 - Náklady na odstraňování reklam) o částku 400 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit:

  • rozsah a realizaci aktivit dle materiálu RK-08-2018-13, př. 1
  • pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-08-2018-13, př. 2
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2223 – Bezpečnost silničního provozu o částku 400 000 Kč při současném snížení § 2212 – Silnice o částku 400 000 Kč určenou na pořízení propagačních předmětů v rámci akce Bezpečná Vysočina.
Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrhovaným řešením.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Doprava.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozsah a realizaci aktivit dle materiálu RK-08-2018-13, př. 1;
  • pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-08-2018-13, př. 2;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2223 – Bezpečnost silničního provozu o částku 400 000 Kč při současném snížení § 2212 – Silnice o částku 400 000 Kč určenou na pořízení propagačních předmětů v rámci akce Bezpečná Vysočina.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz