Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2018-15: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty

RK-08-2018-15.pdf, RK-08-2018-15pr01.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-08-2018-15
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení rozpočtového opatření souvisejícího s krajem vrácením vymožených prostředků Ministerstvu životního prostředí v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“, reg. č.: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000005 (dále jen „projekt“).

Projekt je realizován Krajem Vysočina na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D313000004 (dále jen „Rozhodnutí“), jehož znění akceptovala rada kraje usnesením č.  2382/38/2015/RK („Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v  materiálu RK-38-2015-57, př. 1.“). Dle části II. bodu 3 přílohy č. 1 Rozhodnutí je dotace určena jen na úhradu způsobilých výdajů projektu.

Kraj Vysočina na základě administrativní kontroly podkladů předložených v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace ID PR01537.1222 zahrnul do žádosti o platbu č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000005/2016/004/ANTE výdaje ve výši 112 393,80 Kč. Kontrolou na místě poté Kraj Vysočina identifikoval porušení podmínek poskytnutí dotace uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace ID PR01537.1222 a dotčené finanční prostředky od příjemce dne 9.  5. 2017 vymohl zpět.

Do doby uzavření předmětné kontroly ovšem Ministerstvo životního prostředí výše uvedenou žádost schválilo a výdaje v ní uvedené zařadilo do certifikace. Dle výsledků kontroly na místě se ovšem zcela nesporně jedná o nezpůsobilé výdaje, a proto Ministerstvo životního prostředí vyzvalo Kraj Vysočina na základě jím uvedených skutečností, v souladu s § 14f odst. 3 zákona č.  218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů, k vrácení vymožených finančních prostředků dle materiálu RK-08-2018-15, př. 1.

Finanční prostředky byly na základě výzvy vráceny na účet uvedený ve výzvě dne 22. 2. 2018. Nyní je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření související s touto skutečností.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-08-2018-15, př. 1 a schválit rozpočtové opatření související s vrácením finančních prostředků na základě výzvy.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-08-2018-15, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, související s vrácením finančních prostředků na základě výzvy.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 6. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz