Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2018-17: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace na projekt „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“

RK-08-2018-17.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-08-2018-17
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace na projekt „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“
Zpracoval P. Benešová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o rozpočtové opatření v souvislosti s přijetím dotace ze strany poskytovatele, tj.  Státního fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“) za účelem průběžného financování projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“, registrační číslo 00041662.

V souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory ze dne 11. 8. 2017 byla poskytovateli odeslána 2. žádost o platbu za období 1. 10. - 31. 12. 2017. Za toto období vznikly způsobilé výdaje v celkové výši 223 827 Kč. Spolufinancování ze SFŽP je ve výši 80 % způsobilých výdajů. Dle Smlouvy bude podpora v průběhu realizace akce poskytovaná pouze do výše 90 % částky podpory, částku 10 % (pozastávku) proplatí SFŽP až na základě závěrečného vyhodnocení akce. Dotace tedy činí 161 155 Kč.

Dne 22. 2. 2018 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky, dotace ve výši 161 155 Kč. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření, kterým bude zvýšena příjmová i výdajová část rozpočtu kraje.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje) rozpočtu kraje o účelově určenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 161 155 Kč na realizaci projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace od Státního fondu životního prostředí ve výši 161 155 Kč, které jsou určeny na financování projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“ (ÚZ 90002).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje) rozpočtu kraje o účelově určenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 161 155 Kč na realizaci projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“.

 

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz