Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2018-18: Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

RK-08-2018-18.pdf, RK-08-2018-18pr01.pdf , RK-08-2018-18pr02.docx

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-08-2018-18
Název Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval I. Fryšová, I. Hájková, P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o poskytnutí dotace Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 na realizaci projektu „Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině“.

Kraj Vysočina uzavřel dne 23. 2. 2016 smlouvu o vzájemné spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina (dále též „KHK“), jejímž předmětem je zajištění spolupráce za účelem dosažení cílů, kterými jsou trvalá snaha o vytvoření prostoru a podmínek pro maximální využití místních zdrojů, pro uplatnění vnějšího i místního kapitálu v zájmu zabezpečení rozvoje Kraje Vysočina, jeho výrobních struktur a služeb a tvorba a optimalizace prostředí pro výměnu informací stranami dohody v souvislosti s podnikatelským prostředím Kraje Vysočina a pro aktivní spolupráci na rozvojových dokumentech Kraje Vysočina. Žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Osvěta „Průmysl 4.0“ ve firmách na Vysočině“, která byla doručena kraji dne 5. 2. 2018, tak navazuje na uzavřenou dohodu, viz materiál RK-08-2018-18, př. 1.

Technologie jsou všude kolem nás a postupně ovlivňují řadu stránek běžného života. Pojem „Průmysl 4.0“ je v současnosti odborníky vysvětlován jako úplné digitální propojení všech úrovní tvorby přidané hodnoty, tzn. od vývoje výrobku, přes jeho plánování, výrobní proces až po logistiku a servis. Nyní již víme, že technické a technologické změny v průmyslu ovlivňují i další obory jako je např. doprava, energetika, ekologie, cestovní ruch, stavebnictví, kultura, ale také vzdělávání aj. Vliv Průmyslu 4.0 se v konečném důsledku promítne do celé společnosti. V současnosti se tedy v souvislosti s pojmem „Průmysl 4.0“ začíná stále více mluvit o pojmu „Společnost 4.0“. Jedná se o velice komplexní změny, jejichž postupné přijímání a reakce na ně se stává důležitou oblastí strategického zájmu.  

Důležitost tohoto tématu jasně demonstruje řada strategií na národní úrovni, např. Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a iniciativ, např. Průmysl 4.0, Společnost 4.0. Na potřeby nových technologických trendů již v současnosti mimo jiné reagují nově vyhlašované výzvy v rámci strukturálních fondů, např. OP PIK – VII, Výzva v programu Technologie s názvem Průmysl 4.0.

Kraj Vysočina řeší uceleně zavádění nových technologií a inovací v oblastech dopravy, energetiky, ICT, životního prostředí, kultury a památkové péče, cestovního ruchu, zdravotnictví a  školství aj. v rámci koncepce Smart regionu. Dílčí témata jsou detailněji rozpracována v rámci strategických dokumentů např. Územně energetická koncepce, Krajský akční plán vzdělávání (KAP) apod.

Pochopení komplexnosti pojmu „Průmysl 4.0“ a jeho vlivu na další oblasti je zásadní pro další rozvoj nejen místních firem ale i celého regionu. Postupné zavádění tohoto konceptu by mohlo být východiskem pro budoucí řešení problémů jako je např. rostoucí nedostatek pracovních sil apod. Předložený projekt si klade za cíl prověřit povědomí firem o konceptu „Průmysl 4.0“, informovat o jeho důležitosti a firmy směřovat k jeho postupnému zavádění. Informace získané při realizaci tohoto projektu budou užitečné pro řadu partnerů v území. Samosprávě kraje mohou napomoci při přípravě strategických dokumentů v řadě oblastí (např. IT, doprava, cestovní ruch, vzdělávání apod.), při cílení dotační politiky a v dalších oblastech.

Žádost obsahuje všechny potřebné náležitosti. Možnost poskytnout dotaci v režimu de minimis byla ověřena a doložena ze strany Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, z.s. čestným prohlášením.

Projektový záměr byl KHK představen na jednání Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina (TPZ) na konci ledna 2018 a členové TPZ se shodli, že KHK bude pravidelně informovat členy TPZ (1x za 6 - 8 týdnů) o průběhu realizace předkládaných aktivit a jejich výstupech.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že navrhovaný projekt „Osvěta „Průmysl 4.0“ ve firmách na Vysočině“ vhodně doplňuje aktivity Kraje Vysočina, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. dle materiálu RK-08-2018-18, př. 1 a rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-08-2018-18, př. 2.

Finanční prostředky na poskytnutí dotace jsou zahrnuty na kapitole Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, kde je na podporu rozvoje podnikatelského prostředí uvažováno s částkou 1 500 000 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje je počítáno s finančními prostředky na podporu rozvoje podnikatelského prostředí.

Odbor informatiky

Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným usnesením. Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID O02506.0001.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava má zájem na úspěšném dosažení cílů projektu „Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině“, který předložila Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina. Věříme, že úspěšné řešení projektu přispějě ke zvýšení osvěty a hlavně spolupráce průmyslových partnerů s naší školou v oblasti Průmyslu 4.0.

CzechInvest Jihlava

Projekt reaguje na potřebu firem v Kraji Vysočina, má velkou šanci nabídnout cennou službu. Rozpočet projektu lze považovat za rozpočet pilotního projektu, neboť obsloužení všech firem, pro něž by to mělo smysl, je jistě nad možnosti tohoto projektu, na druhou stranu nelze očekávat masový zájem ihned a pár úspěšných spoluprací, otestování jednotlivých nástrojů a doškolení personálu může připravit dobrý základ pro pokračování těchto přínosných aktivit v Kraji Vysočina. CzechInvest, regionální pobočka JIhlava je připraven ke spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina na této aktivitě.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Stanovisko bude doplněno na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina. 

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS pokládá aktivity projektu za užitečné zejména pro podnikatelské prostředí. Jsou mezi nimi i aktivity, které předpokládají zapojení OŠMS. Přestože je Krajská hospodářská komora neprojednala s OŠMS, odpovídají připravovaným aktivitám odboru. V gesci paní radní bude opět probíhat tradiční krajská konference technické fórum, tentokrát se zaměřením na moderní technologie včetně tématu 4.0. OŠMS uvítá finanční i obsahovou podporu ze strany Krajské hospodářské komory.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 na realizaci projektu „Osvěta Průmyslu 4.0 na Vysočině“ ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu RK-08-2018-18, př. 1;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-08-2018-18, př. 2.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 4. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz