Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2018-20: Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory

RK-08-2018-20.pdf, RK-08-2018-20pr01.xls

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-08-2018-20
Název Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
Zpracoval J. Říčan, E. Jozífek
Předkládá I. Fryšová, P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o projednání aktualizovaného seznamu budov v majetku kraje, které je vhodné řešit z hlediska snižování jejich energetické náročnosti s podporou v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále také jen „OPŽP“).

Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 5. 12. 2017 usnesením č. 2244/39/2017/RK schválila aktualizovaný seznam budov vhodných pro předložení do specifického cíle 5.1 OPŽP a uložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také „ORR“) a Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také „OM“) v případě schválení finančních prostředků zastupitelstvem kraje přípravu vyznačených projektů do 100. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 („Rada kraje schvaluje aktualizovaný seznam budov pro předložení do specifického cíle 5.1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle materiálu RK-39-2017-57, př. 1; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina: v případě schválení finančních prostředků zastupitelstvem kraje připravit projekty na budovách vyznačených v materiálu RK-39-2017-57, př. 1 jako vhodné do 100. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a  předložit projektové žádosti ke schválení Radě Kraje Vysočina; připravit projekt „Nemocnice Nové Město na Moravě - Pavilon dětského oddělení“ dle materiálu RK-39-2017-57, př. 2 do 61.  výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a  předložit projektovou žádost ke schválení Radě Kraje Vysočina; doporučuje zastupitelstvu kraje: schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 800 000  Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov; vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-39-2017-57.“).

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 12. 12. 2017 usnesením č. 0596/07/2017/ZK schválila převod prostředků na přípravu těchto projektů („Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 800 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov; bere na vědomí informace uvedené v materiálu ZK-07-2017-78“). Celkem se jednalo o čtyři objekty Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon 3 (ODN 2,3), pavilon 7 (ODN1), pavilon 9 (vstupní budova) a pavilon 11 (budova ředitelství).

V současné době je ovšem vzhledem ke špatnému technickému stavu pavilonu 9 (vstupní budova) plánována rozsáhlejší rekonstrukce včetně vnitřních prostor z rozpočtu kraje, která bude řešena jako samostatná akce odboru majetkového, proto by bylo nehospodárné a neúčelné realizovat pouze projekt na snížení energetické náročnosti budovy (zateplení).  

Zároveň ORR posoudil z hlediska možných energetických úspor, majetkových zájmů, stavebně-technického stavu a ekonomického hlediska i jiné objekty v areálu Nemocnice Nové Město na Moravě a jako vhodný objekt identifikoval pavilon 13 (objekt lékárny). Zároveň bylo posuzováno, zda budova předběžně vyhoví i po stránce podmínek OPŽP do 100. výzvy.

ORR ve spolupráci s OM tedy připravil aktualizovaný přehled potenciálních projektů (budov) vhodných k předložení do specifického cíle 5.1 OPŽP viz materiál RK-08-2018-20, př. 1. Do seznamu byl doplněn objekt lékárny (pavilon 13) a naopak byla vyřazena vstupní budova (pavilon 9) Nemocnice Nové Město na Moravě. V roce 2018 je naplánováno ze strany MŽP vyhlášení výzvy č. 100, která bude opět zaměřena na snížení energetické náročnosti veřejných budov, s termínem příjmu žádostí od 1. 3. 2018 do 31. 1. 2019.

Návrh řešení

ORR a OM navrhují Radě Kraje Vysočina schválit aktualizovaný seznam budov pro předložení do specifického cíle 5.1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle materiálu RK-08-2018-20, př. 1 a doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o použití finančních prostředků schválených usnesením č. 0596/07/2017/ZK ve výši max. 800 000 Kč na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov uvedených v materiálu RK-08-2018-20, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví nemá k předkládanému materiálu připomínky.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s návrhem.

Návrh usnesení schvaluje

aktualizovaný seznam budov pro předložení do specifického cíle 5.1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle materiálu RK-08-2018-20, př. 1;

ukládá

odboru regionálního rozvoje a odboru majetkovému v případě rozhodnutí zastupitelstva kraje o  použití finančních prostředků schválených usnesením č. 0596/07/2017/ZK ve výši max. 800 000 Kč na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov uvedených v materiálu RK-08-2018-20, př. 1, připravit projekty těchto budov do 100. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a předložit projektové žádosti radě kraje ke schválení;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o použití finančních prostředků schválených usnesením č.  0596/07/2017/ZK ve výši max. 800 000 Kč na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov uvedených v materiálu RK-08-2018-20, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz