Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2018-23: Záměr darování pozemků a staveb v k. ú. a obci Telč

RK-08-2018-23.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-08-2018-23
Název Záměr darování pozemků a staveb v k. ú. a obci Telč
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o opětovné zveřejnění záměru darování pozemků včetně staveb do vlastnictví města Telč.

Materiál řeší aktualizaci podmínek řešící návrh města Telč a ředitele Gymnázia Otokara Březiny a  Střední odborné školy Telč na společný postup při rekonstrukci hřiště pro potřeby krajem zřízené střední školy a základní školy zřízené městem.

V září loňského roku a následně v březnu roku 2017 byla na úrovni zástupců samosprávy Kraje Vysočina a města Telč, zástupců OŠMS a OM krajského úřadu a ředitele Gymnázia Otokara Březiny a  Střední odborné školy Telč (dále také „Škola“) projednávána možnost společné investice – revitalizace sportoviště. Jedná se o hřiště, které se nachází na pozemcích města a kraje a je využíváno žáky a žákyněmi Školy a základní školy zřizované městem.

Na výše uvedených jednáních byl navržen postup, že budoucím investorem, vlastníkem a provozovatelem revitalizovaného sportoviště by bylo město Telč. Kraj Vysočina by se finančně podílel na investici ve výši maximálně poloviny nákladů (odhad celkových nákladů je cca 18 mil.  Kč), a to z prostředků odvedených z fondu investic Školy. Podíl kraje i města by se dále mohl snížit o případnou dotaci z externích zdrojů, pokud by ji získalo město (např. z programu MŠMT). Kraj Vysočina by kromě toho daroval své pozemky do vlastnictví města Telč. Město Telč by se smluvně zavázalo zajistit poskytování sportoviště pro potřeby tělesné výchovy a dalších mimoškolních aktivit Školy.

Na základě výše uvedených jednání:

  • rada kraje usnesení 0610/12/2017/RK rozhodla o zveřejnění záměru darování pozemků do vlastnictví města Telč a to pozemků par. č. 609/6 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3895 m2, par. č. 609/7 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 240 m2 a par. č. st. 2181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e. v k.ú. a obci Telč;
  • zastupitelstvo kraje usnesením 0419/05/2017/ZK schválilo záměr darovat městu Telč pozemky zveřejněné na úřední desce v souladu s usnesením Rady Kraje Vysočina č.  0610/12/2017/RK ze dne 30. 3. 2017 a poskytnout městu Telč finanční prostředky do výše maximálně 9 mil. Kč na realizaci rekonstrukce hřiště, obojí za podmínky dohody mezi městem Telč a Krajem Vysočina o podmínkách používání hřiště Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč po dokončení jeho rekonstrukce.
Návrh řešení

Při ověřování podmínek souvisejících se zveřejněným záměrem darování pozemků dle usnesení rady kraje 0610/12/2017/RK a realizaci podmínek schválených zastupitelstvem kraje, bylo zjištěno, že škola na darovaných pozemcích eviduje stavby hřišť, které jsou součástí pozemků a  tyto stavby nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí. Jedná se o stavbu běžecké dráhy, hřiště a  hřiště s umělým povrchem pro skok vysoký. Vzhledem k této skutečnosti je navrhováno rozhodnout o zveřejnění záměru darování pozemků včetně jejich součástí a příslušenství, tj.  staveb hřišť neevidovaných v katastru nemovitostí a to v souladu s ustanovením odst. 1) § 18 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.   

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování:

  • pozemku par. č. 609/6 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3895 m2, jehož součástí je stavby hřiště a stavba hřiště umělého povrchu pro skok vysoký,
  • pozemku par. č. 609/7 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 240 m2, jehož součástí je stavba běžecké dráhy,
  • pozemku par. č. st. 2181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,

    včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. a obci Telč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit záměr darování:

  • pozemku par. č. 609/6 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3895 m2, jehož součástí je stavby hřiště a stavba hřiště umělého povrchu pro skok vysoký;
  • pozemku par. č. 609/7 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 240 m2, jehož součástí je stavba běžecké dráhy;
  • pozemku par. č. st. 2181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.;

včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. a obci Telč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 10. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz