Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2018-24: Uzavření smlouvy zakládajících právo provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat, PHS Pístov“

RK-08-2018-24.pdf, RK-08-2018-24pr01.docx

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-08-2018-24
Název Uzavření smlouvy zakládajících právo provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat, PHS Pístov“
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává uzavření smlouvy zakládající právo investora provést v rámci stavby "II/602 Jihlava - JV obchvat" stavbu protihlukové stěny na komunikaci I/38 v katastrálním území Pístov u Jihlavy.

Kraj Vysočina je investorem stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“, která by měla být spolufinancována z prostředků EU. Jedná se o propojení silnice I/38 a silnice II/602, které umožní vyvedení silnice II/602 ze zastavěného území města a tím se umožní výrazněji regulovat tranzitní dopravu přes centrum města. Provedením této stavby dojde k přerozdělení dopravy z průtahu Jihlavy na stávající a nový obchvat. Z tohoto důvodu se zvýší doprava na I/38 v blízkosti obce Pístov (součást stávajícího obchvatu Jihlavy) a dle zpracované hlukové studie je nutné vybudovat protihluková opatření pro nejbližší obytnou zástavbu v obci. Jako protihlukové opatření je navržena protihluková stěna na hraně zářezu komunikace I/38.

Stavbou protihlukové stěny na silnici I/38 budou dotčeny pozemky par. č. 723/49, par. č. 723/50, par. č. 723/51, par. č. 723/52 a par. č. 723/53 v katastrálním území Pístov u Jihlavy, které jsou ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR. Prostřednictvím smlouvy zakládající právo investora provést stavbu, chce odbor majetkový řešit majetkoprávní přípravu stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat, PHS Pístov“.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, smlouvu zakládající právo investora provést stavbu „II/602 Jihlava – JV obchvat, PHS Pístov“ na pozemcích par. č. 723/49, par. č. 723/50, par. č. 723/51, par. č. 723/52 a par. č.  723/53 v  katastrálním území Pístov u Jihlavy podle materiálu RK-08-2018-24, př. 1.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

Souhlasí s návrhem usnesení

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „II/602 Jihlava – JV obchvat, PHS Pístov“ na pozemcích par. č. 723/49, par. č. 723/50, par. č. 723/51, par. č. 723/52 a  par. č. 723/53 v katastrálním území Pístov u Jihlavy dle materiálu RK-08-2018-24, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz