Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2018-26: Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava od Lesů ČR, s. p.

RK-08-2018-26.pdf, RK-08-2018-26pr01.docx , RK-08-2018-26pr02.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-08-2018-26
Název Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava od Lesů ČR, s. p.
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava dle GP č. 226-25/2015, který nechala vyhotovit Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Jihlava. Kraj Vysočina převzal v roce 2001 od České republiky do svého vlastnictví silnice II. a III. tříd na území kraje včetně souvisejícího silničního majetku. Pro zjištění rozsahu dotčení pozemků jiných vlastníků silnicemi II. a III. tříd jsou silnice postupně geometricky zaměřovány.

Geometrickým plánem č. 226-25/2015 v k.ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava se z pozemku par. č.  59/2 oddělil pozemek par. č. 59/9 o výměře 260 m2 a z pozemku par. č. 181/1 se oddělil pozemek par. č. 181/3 o výměře 54 m2. Pozemky jsou zastavěné silnicí III. třídy. V souladu s ust.  § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a ust. § 16 odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku ve znění pozdějších předpisů vyhotovily Lesy ČR, s. p. smlouvu o  bezúplatném převodu nemovitých věcí, na základě které by došlo k převodu nově oddělených pozemků  zastavěných silnicí III. třídy - par. č. 59/9 o výměře 260 m2 a par. č.  181/3 o  výměře 54 m2 v k.ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava  z vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p. do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh řešení

OM navrhuje bezúplatně nabýt  pozemky par. č. 59/9 o výměře 260 m2 oddělený z pozemku par. č. 59/2 a  par. č. 181/3 o výměře 54 m2 oddělený z pozemku par. č. 181/1 v k.ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava dle GP č. 226-25/2015. Smlouva o bezúplatném převodu dle ust.  § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a ust. § 16 odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku ve znění pozdějších předpisů  je obsahem materiálu RK-08-2018-26, př. 1.

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt  pozemky par. č. 59/9 o výměře 260 m2 oddělený z pozemku par. č. 59/2 a  par. č. 181/3 o výměře 54 m2 oddělený z pozemku par. č. 181/1 v k.ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava dle GP č. 226-25/2015 z vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p.  do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy o bezúplatném převodu dle materiálu RK-08-2018-26, př. 1.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s navrhovaným nabytím pozemků v k.ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt  pozemek par. č. 59/9 o výměře 260 m2 oddělený z pozemku par. č. 59/2 a  pozemek par. č. 181/3 o výměře 54 m2 oddělený z pozemku par. č. 181/1 v k.ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava, oba dle GP č. 226-25/2015, z vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p.  do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy o bezúplatném převodu dle materiálu RK-08-2018-26, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 27. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz