Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2018-27: Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Telč

RK-08-2018-27.pdf, RK-08-2018-27pr01.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-08-2018-27
Název Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Telč
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina připravuje stavbu pod názvem „II/406 Dvorce – Telč, 2. Stavba (Studnice – Telč)“.

Stavba řeší celkovou rekonstrukci stávající komunikace - silnice II/406 v extravilánovém úseku mezi částí obce Telč – Studnice a městem Telč v délce 3 691,06 m. Šířka jízdního pásu je navržena 6,00 m, s šířkou jízdního pruhu 3,00 m. Na jízdní pruhy navazuje vodící proužek šířky 0,25 m a dále nezpevněná krajnice šířky 0,75 m (1,5 m v místě se svodidly).

Nová komunikace je navržena tak, aby kopírovala směrové řešení původní silnice. Je navržena technologie s minimalizací odvozu materiálu z území. Jedná se o technologii recyklace za studena s celkovou rekonstrukcí krajnic. Ve všech úsecích bylo sjednoceno šířkové uspořádání komunikace na S 7,5.

Stavba se bude týkat silnice II/406 na pozemcích KN par. č. 7473/1, 7473/2 v k. ú. Telč, par. č.  650/1, 650/2 v k. ú. Volevčice u Telče, par. č. 667/1 v k. ú. Studnice u Telče, ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Dle Průvodní zprávy projektové dokumentace, vypracované společností Laboro ateliér, s.r.o., Bj.  Krawce 1130, 565 01 Choceň, pod číslem zakázky 17048, bude touto stavbou mimo výše uvedené pozemky dotčený i pozemek KN par. číslo 7080/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 324 m2 v k. ú. Telč, ve vlastnictví Města Telč. Pozemek je v současné době zčásti zastavěný tělesem silnice II/406.

Pro získání stavebního povolení musí Kraj Vysočina doložit souhlas vlastníka pozemku, na kterém bude stavba realizována. Odbor majetkový požádal Město Telč o vydání souhlasu se stavebním záměrem dle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu „II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba (Studnice – Telč)“ na pozemku KN par. č.  7080/3, ostatní plocha, jiná plocha, v katastrálním území Telč.

Odbor majetkový současně navrhuje uzavřít s Městem Telč  smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemku KN par. č. 7080/3 v k. ú. Telč, zastavěného silnicí II/406 v k. ú. Telč.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Návrh řešení

S ohledem na skutečnost, že financování tohoto projektu je zajištěno z prostředků Evropské unie, odbor majetkový navrhuje uzavřít s Městem Telč  smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemku KN par. č. 7080/3 v k. ú. Telč, zastavěného silnicí II/406 v k. ú. Telč. Předpokladem uzavření budoucí darovací smlouvy je zveřejnění záměru darovat část tohoto pozemku zastavěného silnicí do vlastnictví Kraje Vysočina, na úřední desce Města Telč po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a  Městem Telč smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Město Telč zaváže po realizaci stavby „II/406 Dvorce – Telč, 2. Stavba (Studnice – Telč)“ darovat část pozemku KN par. č.  7080/3, zastavěného rekonstruovanou silnicí, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.  

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi městem Telč na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Telč zaváže po realizaci stavby „II/406 Dvorce – Telč, 2. Stavba (Studnice – Telč)“ darovat část pozemku KN par. č. 7080/3 k k.ú. a obci Telč, zastavěného silnicí, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 27. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz