Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2018-30: Smlouva pro opravu hradu Roštejna v rámci akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn oprava studny ZTI“

RK-08-2018-30.pdf, RK-08-2018-30pr01.doc , RK-08-2018-30pr01upr01.doc , RK-08-2018-30pr02.pdf

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-08-2018-30
Název Smlouva pro opravu hradu Roštejna v rámci akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn oprava studny ZTI“
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o uzavření smlouvy s Lesy České republiky, státní podnik, v rámci akce „Muzeum Vysočiny Jihlava  - Roštejn oprava studny“.

Kraj Vysočina musí provést posílení vodního zdroje pro hrad Roštejn v k. ú Doupě. Součástí záměru je uvedení do provozu vrtané studny, doplnění úpravny vody, stavební práce v části objektu hradu a nezbytné napojení na inženýrské sítě, včetně jejich lokálních úprav a oprav.

Podle průvodní zprávy a koordinačního situačního výkresu vyhotovené firmou PROJEKT CENTRUM NOVA s r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov plyne, že stavbou budou dotčeny části pozemků par. č. 392, par. č. 393 a par. č. 417/4, vše v k. ú. Doupě. Půjde o dočasné zábory o  celkové výměře 567 m2. Vlastníkem pozemků jsou Lesy České republiky, státní podnik. Ostatní stavební činnost bude probíhat již na majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina. Smlouvu je nutno uzavřít z důvodu získání stavebního povolení.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje uzavřít s Lesy České republiky, státní podnik smlouvu nájemní po dobu stavby a následně (po výstavbě) bude uzavřena též smlouva o zřízení služebnosti (vodovod, elektrické přípojky) za podmínek uvedeného státního podniku. Předpokládaná doba výstavby je březen 2018 až prosinec 2018. Jedná se o dočasné zábory po dobu stavby ve výměře 567 m2. Smlouva je nutná pro získání stavebního povolení.

Návrh smlouvy nájemní je předkládán jako příloha RK-08-2018-30, př. 1 tohoto materiálu. Jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Lesy České republiky, státní podnik, na straně pronajímatele, smlouvu nájemní na části pozemků par. č. 392, par. č. 393 a par. č. 417/4 o  celkové výměře 567 m2, vše v k. ú. Doupě dle smlouvy dle materiálu RK-08-2018-30, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz