Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2018-50: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizace zřizované krajem

RK-08-2018-50.pdf, RK-08-2018-50pr01.pdf

Číslo materiálu 50
Číslo jednací RK-08-2018-50
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizace zřizované krajem
Zpracoval M. Kacetlová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí podpor na organizaci soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 07/2017 dne 12. 12. 2017 usnesením č. 0542/07/2017/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018. V Rozpočtu kraje 2018 – včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora soutěží a přehlídek – je uvažována částka 950 000 Kč na „Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT“ (PŘÍLOHA Š2). V roce 2018 bude Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč;  IČO 60545941 pořádat krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech.

Této organizaci navrhujeme přidělit finanční prostředky ve výši 20 000 Kč.

Dotaci, kterou na tyto soutěže poskytuje MŠMT, obdržel kraj v prvním čtvrtletí roku 2018 ve stejné výši jako v loňském roce, tedy 1 370 000 Kč, vyplývá tak z rozhodnutí MŠMT č. 51010/2018  o  poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2018.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout finanční prostředky příspěvkové organizaci zřizované Krajem Vysočina na podporu soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT z vlastních prostředků rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Kopie žádosti o dotaci je uvedena v materiálu RK-08-2018-50, př. 1.

Finanční prostředky příspěvkové organizaci zřizované krajem jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.  129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace – ID O02509.0001.

Odbor ekonomický

Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, v kapitole Školství, mládeže a sportu, běžné výdaje, v části Ostatní činnosti – podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce je uvažována částka 950 tis. Kč na Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT (ÚZ 00031).

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, IČO 60545941 o částku 20 000 Kč na dofinancování krajského kola Mistrovství ČR v grafických předmětech.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz