Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2020-10: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Slovo

RK-08-2020-10.pdf, RK-08-2020-10pr01.pdf , RK-08-2020-10pr02.pdf , RK-08-2020-10pr03.XLS

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-08-2020-10
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Slovo
Zpracoval O. Rázl
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

Na Kraj Vysočina se obrátila společnost LOVE.FRAME s.r.o. zastoupená jednatelem Vojtěchem Fričem s žádostí o podporu celovečerního filmu Slovo, jehož děj se odehrává na pozadí dějin Československa mezi roky 1968 až 1969.

Režisérkou a scénáristkou filmu je Beata Parkanová, která pochází z Velkého Meziříčí. Kraj Vysočina v roce 2017 podpořil její celovečerní debut Chvilky, který se natáčel na Vysočině a  reprezentoval českou kinematografii na festivalech v Karlových Varech a San Franciscu.

Více informací je obsaženo v materiálu RK-08-2020-10, př. 1.

Návrh řešení

Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a navrhuje radě kraje poskytnout dotaci společnosti LOVE.FRAME s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 27994635 ve výši 150 000 Kč na náklady spojené s výrobou filmu Slovo.

S tímto výdajem nebylo počítáno ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitole Zastupitelstvo kraje a finanční krytí proto bude zajištěno z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, z  položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje navýšením kapitoly Zastupitelstvo kraje.

V souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal hodnocení této akce odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Janou Fischerovou, náměstkyní hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a mezinárodních vztahů - viz materiál RK-08-2020-10, př. 3.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace ID O02902.0040.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 41 576 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje
  • poskytnout dotaci společnosti LOVE.FRAME s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 27994635, ve výši 150 000 Kč na výrobu filmu Slovo dle materiálu RK-08-2020-10, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-08-2020-10, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 6. 2022

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz