Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2020-15: Návrh na provedení rozpočtového opatření a úpravu plánů investic a plánu oprav příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2020

RK-08-2020-15.pdf, RK-08-2020-15pr01.pdf , RK-08-2020-15pr02.pdf , RK-08-2020-15pr03.xls , RK-08-2020-15pr04.xls

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-08-2020-15
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření a úpravu plánů investic a plánu oprav příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2020
Zpracoval R. Sýkora, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší žádosti příspěvkových organizací  zřizovaných Krajem Vysočina, za odvětví sociálních věcí, o schválení čerpání fondu investic (dále též „FI“) na rok 2020. Ostatní plány čerpání fondu investic na rok 2020 budou radě kraje předloženy ke schválení jako součást finančních plánů na rok 2020 v dubnu tohoto roku. Vzhledem k tomu, že je třeba řešit finanční krytí akcí, které řeší havarijní stav vybavení a jsou kryty z investičního fondu organizace, žádají níže uvedené příspěvkové organizace o schválení čerpání FI již nyní.

 

Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace:

  • modernizace vzduchotechniky ve stravovacím provozu ve výši 120 000 Kč (z důvodu nevyhovujícího odvětrávání). Žádost je uvedena v materiálu RK-08-2020-15, př. 1;

Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace:

  • nákup vícemístného vozidla ve výši 700 000 Kč (z důvodu havarijního stavu stávajícího vozidla určeného pro převoz klientů - investiční příspěvek z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 700 000 Kč);
  • nákup osobního vozidla ve výši 450 000 Kč (určeno pro přepravu klientů i zaměstnanců);
  • oprava a oživení vzduchotechniky ve výši 150 000 Kč.

Žádost Domova Nové Syrovice je uvedena v materiálu RK-08-2020-15, př. 2.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje udělit souhlas Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci s čerpáním fondu investic dle materiálu RK-08-2020-15, př. 3, Domovu Nové Syrovice příspěvkové organizaci s čerpáním fondu investic dle materiálu RK-08-2020-15, př.  4, a s tím související rozpočtové opatření. Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 je v rámci kapitoly Sociálních věcí počítáno s pořízením movitého vybavení a obnovou vozového parku pro přepravu klientů u příspěvkových organizací. Aktuální stav rezervy je 4 250 000 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere na vědomí čerpání fondu investic u uvedených příspěvkových organizací dle návrhu usnesení a nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

Návrh usnesení schvaluje
  • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, IČ 71184468 dle materiálu RK-08-2020-15, př. 3;
  • čerpání fondu investic Domovu Nové Syrovice příspěvkové organizaci IČ 71184597 dle materiálu RK-08-2020-15, př. 4;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 700 000 Kč s určením pro Domov Nové Syrovice, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 700 000 Kč;
  • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Nové Syrovice, příspěvkové organizace o částku 700 000 Kč na nákup vícemístného automobilu.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz