Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2020-53: Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

RK-08-2020-53.pdf, RK-08-2020-53pr01.pdf , RK-08-2020-53pr02.pdf , RK-08-2020-53pr03.pdf

Číslo materiálu 53
Číslo jednací RK-08-2020-53
Název Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Zpracoval J. Merunková, L. Vondrová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o poskytnutí finančních prostředků Okresním organizacím Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu.

Počátkem roku 2020 se z iniciativy Kraje Vysočina sešli zástupci Okresních organizací Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územních sdružení Českého zahrádkářského svazu s radním Kraje Vysočina Martinem Hyským. Na těchto jednáních byla mimo jiné diskutována i  problematika podpory chovatelství, včelařství a zahrádkářství v Kraji Vysočina. Zástupci chovatelů, včelařů a zahrádkářů se obrátili na zástupce samosprávy s požadavkem o finanční pomoc na zajištění materiálního vybavení a podpory činnosti jednotlivých okresních a územních sdružení a na prezentaci jejich činnosti, k podpoře vzdělávání mladých chovatelů a odborné vzdělávání členů a mládeže zahrádkářů včetně výstavní činnosti v Kraji Vysočina. Na základě těchto jednání jednotlivé okresní organizace a územní sdružení zaslaly na Kraj Vysočina žádosti o finanční dary v celkové výši 812 000 Kč dle materiálu RK-08-2020-53, př. 1. Žádosti od jednotlivých okresních organizací a územních sdružení jsou součástí materiálu RK-08-2020-53, př. 2.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout dary v požadované výši dle materiálu RK-08-2020-53, př. 1 a uzavřít darovací smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu RK-08-2020-53, př. 3.

S finančními prostředky na poskytnutí darů je na kapitole Zemědělství počítáno.

Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. f) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

položky byly zaevidovány v systému e-Dotace pod ID O02948

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Zemědělství, § 1019 jsou mimo jiné schváleny prostředky na podporu spolkové činnosti včelařů, chovatelů a zahrádkářů.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj organizacím v celkové výši 812 000 Kč dle materiálu RK-08-2020-53, př. 1 na základě darovacích smluv dle materiálu RK-08-2020-53, př. 3.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz