Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-09-2020-09: Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020 včetně návrhu rozpočtového opatření

RK-09-2020-09.pdf, RK-09-2020-09pr01.xls , RK-09-2020-09pr02.xls , RK-09-2020-09pr03.xls , RK-09-2020-09pr04.xls , RK-09-2020-09pr05.xls , RK-09-2020-09pr06.xls , RK-09-2020-09pr07.xls , RK-09-2020-09pr08.xls , RK-09-2020-09pr09.xls , RK-09-2020-09pr10.xls , RK-09-2020-09pr11.xls

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-09-2020-09
Název Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020 včetně návrhu rozpočtového opatření
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 11
Popis problému

Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina sestavují dle § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozpočet. Rozpočet je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem.

Spolu s rozpočtem sestavují příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina rovněž plán pro tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb), investiční plán, odpisový plán a plán oprav (dále také „plány)“. Rozpočty a plány schvaluje zřizovatel.

Rozpočty na rok 2020 u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jsou u všech organizací sestaveny jako vyrovnané. Vyšší náklady v roce 2020 z důvodu navýšení cen energií nejsou v návrhu rozpočtu promítnuty. Vyčíslení zvýšených nákladů a případné požadavky na rozpočet zřizovatele budou organizace předkládat po ukončení topné sezóny.

Vyšší hodnoty u mzdových nákladů organizací jsou způsobeny navýšením mezd dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 1. 2020. Zvýšené náklady a výnosy u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jsou způsobeny promítnutím vyplacených zápůjček určených na realizace evropských projektů.

Při sestavování rozpočtu a plánů na rok 2020 vycházely organizace ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz, odvod z fondu investic, investiční a neinvestiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele) a z předpokládaných výnosů z hlavní a vedlejší činnosti.

Rovněž je zde zohledněn příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny z rozpočtu města Havlíčkův Brod, určený na plnění funkce základní knihovny ve městě Havlíčkův Brod ve výši 8 150 tis. Kč a také prostředky, určené pověřeným knihovnám zajišťujícím výkon regionálních funkcí v Kraji Vysočina ve výši 8 691 tis. Kč.

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2020 schválila rada kraje následující usnesení s dopadem do rozpočtu příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci o částku 78 650 Kč na pokrytí části nákladů spojených s prezentací Kraje Vysočina na veletrhu GO a REGIONTOUR 2020, schválené usnesením rady kraje č. 0016/01/2020/RK ze dne 14. 1. 2020 obsažené v materiálu RK-09-2020-09, př. 10;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro příspěvkové organizace na úseku kultury v roce 2020 o částku 1 200 000 Kč k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací schválené usnesením rady kraje č. 0335/06/2020/RK ze dne 25. 2. 2020 obsažené v materiálech RK-09-2020-09, př. 3, RK-09-2020-09, př. 4, RK-09-2020-09, př. 5, RK-09-2020-09, př. 6, RK-09-2020-09, př. 8 a RK-09-2020-09, př. 9;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Krajskou knihovnu Vysočiny o částku 260 000 Kč na pokrytí zvýšených nákladů v důsledku úpravy nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů schválené usnesením rady kraje č. 0336/06/2020/RK ze dne 25. 2. 2020 obsažené v materiálu RK-09-2020-09, př. 2;
 • čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na nákup multifunkční tiskárny ve výši 90 000 Kč schválené usnesením č. 0064/02/2020/RK ze dne 21. 1. 2020 obsažené v materiálu RK-09-2020-09, př. 6

  Podle novely vyhlášky č. 409/2009 Sb., (prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví) se od roku 2018 pořizují sbírkové předměty, dokupované do sbírek muzejní povahy, z fondu investic. Sbírkotvorné organizace požádaly odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu o přesun části prostředků ze schváleného příspěvku na provoz do investičního příspěvku. V návaznosti na to je navrhováno provést v rámci kapitoly Kultura příslušné rozpočtové opatření, tj. snížit závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ a současně zvýšit pro tento účel závazný ukazatel „Investiční příspěvek“ o celkovou částku 732 000 Kč dle materiálu RK-09-2020-09, př. 11.

  Na konci roku 2019 bylo Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci předáno technické zhodnocení budovy na ulici Cyrilometodějská  48/4, sídla Centra tradiční lidové kultury Třebíč, v celkové částce 19 728 370 Kč, současně byla v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě dokončena rekonstrukce sklepních prostor purkrabství v celkové částce 320 000 Kč. U obou organizací na základě výše uvedených skutečností dochází k navýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o celkovou částku 54 000 Kč a „Odvod z fondu investic“ o celkovou částku 54 000 Kč dle materiálu RK-09-2020-09, př. 11. V návaznosti na to je navrhováno provést rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Kultura celkem o 54 000 Kč dle materiálu RK-09-2020-09, př. 11.

Na internetových stránkách Kraje Vysočina byly v souladu s § 28a odst. 3 zákona zveřejněny prvotní návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020 v druhé polovině roku 2019.

Předložený materiál zobrazuje také uzavřené hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje

      schválit:

 • rozpočty (plány nákladů a výnosů), tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plány, odpisové plány a plány oprav příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu spolu se závaznými ukazateli na rok 2020 dle materiálu RK-09-2020-09, př. 1, RK-09-2020-09, př. 2, RK-09-2020-09, př. 3, RK-09-2020-09, př. 4, RK-09-2020-09, př. 5, RK-09-2020-09, př. 6, RK-09-2020-09, př. 7, RK-09-2020-09, př. 8, RK-09-2020-09, př. 9, RK-09-2020-09, př. 10;
 • rozpočtové opatření dle materiálu RK-09-2020-09, př. 11
 • zvýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Odvod z fondu investic“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 51 000 Kč a u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o částku 3 000 Kč na pokrytí zvýšených nákladů z důvodu technického zhodnocení majetku;
 • úpravu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ u příspěvkových organizací na úseku kultury na nákup sbírkotvorných předmětů do sbírek muzejní povahy v rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-09-2020-09, př. 11;

  stanovit:

 • způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro příspěvkové organizace na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020 jednotně, a to stanoveným závazným ukazatelem „Limit prostředků na platy“ na rok 2020;
 • celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele a jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;

  souhlasit:

s případným zapojením fondu odměn a rezervního fondu na konci roku 2020.

Uvedené návrhy rozpočtů a plánů příspěvkových organizací na rok 2020 nezohledňují případné propady v hospodaření způsobené uzavřením kulturních institucí v souvislosti s vládou vyhlášeným nouzovým stavem k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere na vědomí návrh rozpočtů a plánů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020 a nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2020;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
stanoví
 • u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:

  - celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;

  - jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:

 • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucímu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace vzniklé na majetku svěřeného do správy věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu k řešení této situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:
  • provádět odvody z fondu investic do rozpočtu Kraje Vysočina s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do  31. 10. 2020;
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2020 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;
  • předložit na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu přehled o zakoupených sbírkových předmětech do sbírek muzejní povahy v roce 2020 z fondu investic v termínu nejpozději do 20. 12. 2020.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Krajská knihovna Vysočiny, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz