Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-09-2020-17: Přijetí dotace a ukončení projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

RK-09-2020-17.pdf, RK-09-2020-17pr01.xls

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-09-2020-17
Název Přijetí dotace a ukončení projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval M. Vaňková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí dotace a ukončení projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu (dále jen „Projekt“). Předfinancování Projektu bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0511/06/2017/ZK dne 7. 11. 2017. Rada kraje schválila usnesením 1867/34/2017/RK dne 24. 10. 2017 předložení Projektu do Fondu malých projektů Rakouskou – Česká republika.

Dne 16. 3. 2020 byla na devizový účet kraje připsána dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 6 804,18 EUR (což je 172 894,21 Kč při pevném kurzu 25,41 Kč/EUR) na základě schváleného závěrečného vyúčtování projektu.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace a z převodu konečného zůstatku s připsanými úroky ze zvláštního účtu Projektu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu (viz RK-09-2020-17, př. 1).

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 172 894,21 Kč na financování projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu o účelovou dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 172 894,21 Kč;
  • převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu a připsaných úroků do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení Projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz