Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-09-2020-46: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

RK-09-2020-46.pdf

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-09-2020-46
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
Zpracoval H. Dolejší, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MMR na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále také "IROP") a jejich zprostředkování této organizaci.

V rámci IROP, výzvy 7 MAS Podhůří Železných hor - IROP - "Inovace školních výukových programů" schválilo MMR dotaci Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO  60126671, na projekt „Učebna odborných předmětů“ v celkové výši 456 964,25  Kč. Výstupem projektu je učebna odborných předmětů, kde se budou studenti učit obsluhovat zařízení využívající moderní technologie. Cílem je zvýšit kvalitu výuky rozšířením zařízení pro výuku technických oborů a přizpůsobit ji tak potřebám praxe, aby se žáci uměli lépe zařadit do reálného světa práce.

MMR převedlo na účet kraje pro tuto organizaci částku odpovídající proplacení žádosti o platbu ve výši 456 964,25 Kč.

Návrh řešení

Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:

  • zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši 456 964,25 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 29 925 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 427 039,25 Kč Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 456 964,25 Kč, která je určena pro příspěvkovou organizaci zřizovanou krajem na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (ÚZ 17016, ÚZ 17969).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 29 925 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 427 039,25 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 456 964,25 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 29 925 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 427 039,25 Kč Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO 60126671 na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz