Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-09-2020-47: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí vratky finančních prostředků od partnerů projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"

RK-09-2020-47.pdf

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-09-2020-47
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí vratky finančních prostředků od partnerů projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
Zpracoval L. Mondeková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší vrácení prostředků partnery na účet projektu „Učíme se ze života pro život“ na základě provedené veřejnosprávní kontroly (č. 017338-2019/OPVVV) Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 25. 11. 2019  projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život.“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/008656 realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kontrola byla provedena u příjemce dotace (Kraj Vysočina), a současně u vybraných partnerů. V rámci kontrolní činnosti ve dvou případech dospěl Poskytovatel dotace k závěru, že v Žádosti o platbu č. 3 byly zjištěny nesrovnalosti. Byly shledány nezpůsobilé výdaje v celkové výši 17 426,08 Kč (17 246,88 Kč u partnera Gymnázium Žďár nad Sázavou a 179,20 Kč u partnera Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední oborná škola, s. r. o.) včetně podílu Kraje Vysočina.

V této souvislosti byla Poskytovatelem dotace dne 28. 1. 2020 zaslána Kraji Vysočina jako jejímu příjemci Výzva k vrácení dotace nebo její části dle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

S ohledem ke shora uvedeným skutečnostem a na základě čl. V odst. 2 partnerské smlouvy byly oba dotčení partneři vyzváni k uhrazení uvedených částek, které byly Poskytovatelem dotace stanoveny jako neoprávněně nárokované výdaje. Oba partneři finanční prostředky vrátili na projektový účet, a proto je nyní nutné provést rozpočtové opatření a přijmout vratku do rozpočtu projektu na kapitolu Evropské projekty.

Návrh řešení

Na účet projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I" byla celkem připsána částka 17 426,08 Kč od partnerů projektu, na základě Výzvy k vrácení finančních prostředků. S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout vratku do rozpočtu kapitoly Evropské projekty, tak aby bylo možno touto částkou disponovat.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku finančních prostředků od partnerů projektu v celkové výši 17 426,08 Kč určenou na realizaci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I".

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz