Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-09-2020-48: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

RK-09-2020-48.pdf, RK-09-2020-48pr01.xls

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-09-2020-48
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
Zpracoval P. Hamáčková, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol a jejich zprostředkování právnickým osobám.

Účelem pokusného ověřování, které bude probíhat v období od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020, je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních, ale i přírodovědných předmětů ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda a Umění a kultura; a dále ověřit případné začlenění zážitkové pedagogiky v paměťových institucích jako součást vzdělávání do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Dotace je určena na úhradu nákladů škol přímo souvisejících s návštěvou paměťových institucí v České republice, tj. cestovné, vstupné, stravné, v případě vícedenních zájezdů též náklady spojené s ubytováním, dále na administrativní vyhodnocení pokusného ověřování, a to včetně nákladů (služeb) souvisejících s jeho realizací. Školy mohou využít vzdělávací nabídky pouze od 22 vybraných paměťových institucí, jejichž výčet je uveden ve vyhlášení pokusného ověřování.

Rozhodnutím č. 7763-10/2019-35 budou na zvláštní účet kraje pro školství poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 857 500 Kč pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení uvedené v materiálu RK-09-2020-48, př. 1.

Návrh řešení

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

OŠMS radě kraje navrhuje:

  • schválit navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v celkové výši 857 500 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 2 materiálu RK-09-2020-48, př. 1;
  • doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2020-48, př. 1.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 857 500 Kč, která je určena na realizaci pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ (UZ 33 071).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v celkové výši 857 500 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2020-48, př. 1;
  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 2 materiálu RK-09-2020-48, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2020-48, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 3. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (12. 5. 2020)
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz