Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-09-2020-49: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“

RK-09-2020-49.pdf

Číslo materiálu 49
Číslo jednací RK-09-2020-49
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) na realizaci rozvojového programu a jeho zprostředkování určeným organizacím.

Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020 č j. 010/2020-50_SG_A schválilo MŠMT dotaci v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ ve výši 1 253 000 Kč. Jedná se o účelovou dotaci na rok 2020 pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě a pro Gymnázium Jihlava. Dotaci lze použít na:

  • přípravu sportovců – žáků studujících obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, včetně zahraniční přípravy (náklady na soustředění a přípravné akce, na trenérské, zdravotní, metodické a technické, servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, příspěvek na regeneraci žáků a ostatní neinvestiční náklady potřebné k zajištění přípravy sportovců),
  • zabezpečení sportovců – žáků studujících obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, zabezpečení pedagogických pracovníků – trenérů a členů realizačního týmu (cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy) a u škol pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovné, včetně pojištění sportovního materiálu, další vzdělávání trenérů a ostatní neinvestiční náklady potřebné k zajištění fungování činnosti Sportovního gymnázia.
Návrh řešení

Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:

  • zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ ve výši 1 253 000 Kč dle materiálu RK-09-2020-49;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě o částku 574 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Jihlava o částku 679 000 Kč na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ dle materiálu RK-09-2020-49;
  • doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 574 000 Kč a Gymnáziu Jihlava ve výši 679 000 Kč na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 253 000 Kč, která je určena na realizaci rozvojového programu ve vzdělávání „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ v roce 2020 (UZ 33 354).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 - Sportovní školy – gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ ve výši 1 253 000 Kč dle materiálu RK-09-2020-49;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 574 000 Kč na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 679 000 Kč na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 574 000 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 679 000 Kč na rok 2020 na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“.

Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 5. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (12. 5. 2020)
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz