Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-09-2020-51: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-09-2020-51.pdf, RK-09-2020-51pr01.pdf , RK-09-2020-51pr02.pdf , RK-09-2020-51pr03.pdf , RK-09-2020-51pr04.pdf , RK-09-2020-51pr05.pdf , RK-09-2020-51pr06.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-09-2020-51
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval Z. Hloušková, H. Koudelová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 6
Popis problému

Jedná se o poskytnutí dotace na základě žádostí dle programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 7/2019 dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0566/07/2019/ZK vyhlásilo program UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 (dále jen „Program“). Celkový objem finančních prostředků Programu je 1 000 000 Kč. Do tohoto Programu bylo podáno celkem 18 žádostí, z nichž jedna byla vyřazena z hlediska administrativního nesouladu (není splněn požadavek minimálního podílu příjemce dotace v %). Základní umělecká škola Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč uvedla podíl žadatele nižší (27,78 %) než minimální požadovaný podíl (30 %) uvedený v Programu. Členové řídícího výboru hodnotili 17 žádostí v celkové výši 1 526 921 Kč a navrhli  poskytnout dotaci 9 základním uměleckým školám v celkové výši 987 997 Kč. Zůstatek alokace je 12 003 Kč.

Návrh řešení

OŠMS v souladu s usnesením Řídícího výboru programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci na pořízení a opravy učebních pomůcek základním uměleckým školám dle materiálu RK-09-2020-51, př. 1. Současně OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými subjekty, kterým byla navržena podpora Řídícím výborem dle materiálu RK-09-2020-51, př. 2. Zároveň navrhuje OŠMS radě kraje neposkytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-51, př. 3.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

OŠMS navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům dle materiálu RK-09-2020-51, př. 4 a současně rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými subjekty dle materiálu RK-09-2020-51, př. 5. Zároveň navrhuje OŠMS radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje neposkytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-51, př. 6.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

 

Stanoviska Odbor ekonomický

Nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 (ORJ 3000000018) činí 1 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-51, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-09-2020-51, př. 2;
  • neposkytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-51, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • poskytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-51, př. 4;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-09-2020-51, př. 5;
  • neposkytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-51, př. 6.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz