Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-09-2020-54: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „RUMOBIL“

RK-09-2020-54.pdf

Číslo materiálu 54
Číslo jednací RK-09-2020-54
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „RUMOBIL“
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí třetí části dotace za 4. a 5. monitorovací období ze strany vedoucího partnera projektu „Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change“ (dále jen „RUMOBIL“), kde je Kraj Vysočina projektovým partnerem.

Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 10. 3. 2015 usnesením č. 0452/09/2015/RK rozhodla o zapojení Kraje Vysočina do projektu RUMOBIL a uložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina spolupracovat na přípravě projektové žádosti s partnery projektu („Rada kraje rozhoduje o zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu RUMOBIL dle materiálu RK-09-2015-21, př. 1; ukládá odboru regionálního rozvoje spolupracovat na přípravě projektové žádosti s partnery projektu; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu RK-09-2015-21, př. 2.“).

Předfinancování projektu bylo schváleno Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0344/04/2016/ZK (Usnesení 0344/04/2016/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 6 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k přípravě a realizaci projektu RUMOBIL s tím, že finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu).

Projekt „RUMOBIL“ je z 85 % financován v rámci OP Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020. Finanční prostředky byly poskytnuty na účet projektu č. 4211059860/6800 Vedoucím partnerem projektu – Spolkovým ministerstvem regionálního rozvoje a dopravy Saska-Anhaltska dne 19. 2. 2020 ve výši 24 432,25 EUR (605 328,54 Kč).

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „RUMOBIL“ o celkovou částku 605 328,54 Kč přijatou ze strany vedoucího partnera projektu.

Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada kraje rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve výši 605 328,54 Kč poskytnutých Vedoucím partnerem projektu – Spolkovým ministerstvem regionálního rozvoje a dopravy Saska-Anhaltska na financování projektu „RUMOBIL“.

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „RUMOBIL“ o přijaté finanční prostředky ve výši 605 328,54 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz