Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-09-2020-56: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“

RK-09-2020-56.pdf

Číslo materiálu 56
Číslo jednací RK-09-2020-56
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“
Zpracoval I. Hodačová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí v rámci projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“, registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_060/0006086. Projekty je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

Usnesením č. 0430/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 („Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů ve výši 7,3 mil Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektů dle materiálů ZK-05-2017-93, př. 1, ZK-05-2017-93, př. 2, ZK-05-2017-93, př. 3 a ZK-05-2017-93, př. 4 s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů i za podmínky, že nebude na projekty dle materiálů ZK-05-2017-93, př. 1 a ZK-05-2017-93, př. 2 poskytnuta dotace ze strany MŽP“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina finanční prostředky na realizaci výše uvedeného projektu.

Usnesením č. 0257/05/2018/RK ze dne 13. 2. 2018 (Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálech RK-05-2018-75, př. 1, RK-05-2018-75, př. 2 a RK-05-2018-75, př. 3 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálech RK-05-2018-75, př. 4, RK-05-2018-75, př. 5 a RK-05-2018-75, př. 6 – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce k projektům „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“, „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ a „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“) rozhodla rada kraje o nabytí peněž v souvislosti s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Projekt Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. V rámci projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ kryje přijatá dotace 60 % celkových způsobilých výdajů, tj. 30 528,55 Kč, a to za období realizace projektu 24. 4. 2019 – 30. 11. 2019. Dne 13. 2. 2020 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 30 528,55 Kč v rámci projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“. Dotace byla následně převedena na bankovní účet „Parky 2015“, č. ú.: 4211011816/6800. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ o částku 30 528,55 Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ o částku 30 528,55 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ekonomický rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 30 528,55 Kč, které jsou určené na financování projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“.

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ o částku 30 528,55 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 24. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz