Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-09-2020-57: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ a projekt „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“

RK-09-2020-57.pdf

Číslo materiálu 57
Číslo jednací RK-09-2020-57
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ a projekt „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“
Zpracoval I. Hodačová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí v rámci projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“, registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_054/0004959 a projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“, registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0005530. Projekty jsou realizovány v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Usnesením č. 0163/02/2017/ZK ze dne 28. 3. 2017 („Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 17,2 mil. Kč na zvláštní účty projektů uvedených v materiálu ZK-02-2017-83, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.“) schválilo zastupitelstvo kraje převod finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ a projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“.

Usnesením 1678/29/2017/RK ze dne 19. 9. 2017 („Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-29-2017-59, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích.“) rozhodla rada kraje o nabytí peněž v souvislosti s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Usnesením 0077/02/2018/RK ze dne 16. 1. 2018 („Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-02-2018-44, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálu RK-02-2018-44, př. 2 – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce k projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“.) rozhodla rada kraje o nabytí peněz v souvislosti s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Přijatá dotace od Ministerstva životního prostředí kryje u projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ 85 % z celkových uznatelných nákladů za období realizace projektu 1. 11. 2018 – 30. 11. 2019. U projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ kryje přijatá dotace 100 % z celkových uznatelných nákladů za období realizace projektu 28. 1. 2019 – 30. 11. 2019.

Dne 10. 3. 2020 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 104 520,76 Kč a dne 28. 2. 2020 dotace ve výši 837 539,48 Kč. Dotace byly následně převedeny na bankovní účet projektu „Příprava projektů v oblasti posílení Biodiverzity“, č. ú.: 4211011824/6800. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ o částku 104 520,76 Kč a projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ o částku 837 539,48 Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ o částku 104 520,76č a projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ o částku 837 539,48 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz od Ministerstva životního prostředí ve výši 104 520,76 Kč a 837 539,48 Kč, které jsou určeny na financování projektu Asanační opatření na území PR Na Podlesích a projektu EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ o částku 104 520,76 Kč a projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ o částku 837 539,48 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 24. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz