Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-10-2018-15: Přijetí dotace k projektu II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část

RK-10-2018-15.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-10-2018-15
Název Přijetí dotace k projektu II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Zpracoval M. Majdičová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 0
Popis problému

Tento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) k projektu II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1.  část.

Realizace a financování projektu II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015. Rada kraje schválila usnesením 0541/11/2016/RK dne 22. 3. 2016 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy č. 70 k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Dne 8. 3. 2018 byla na zvláštní účet II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část připsána dotace z IROP ve výši 25 616 167,13 Kč.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz z IROP ve výši 25 616 167,13 Kč, které jsou určeny na financování projektu II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část o účelovou dotaci z IROP ve výši 25 616 167,13 Kč.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz