Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-10-2018-34: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje

RK-10-2018-34.pdf, RK-10-2018-34pr01.xls , RK-10-2018-34pr02.pdf , RK-10-2018-34pr03.pdf , RK-10-2018-34pr04.pdf , RK-10-2018-34pr05.pdf , RK-10-2018-34pr06.pdf , RK-10-2018-34pr07.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-10-2018-34
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
Zpracoval M. Kacetlová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 7
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí podpor na pořádání postupových soutěží a přehlídek dle pravidel rady kraje.

Jednotlivé dotace jsou přidělovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, které schválila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 2417/38/2014/RK dne 17. 12. 2014.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 07/2017 dne 12. 12. 2017 usnesením č. 0542/07/2017/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018. V Rozpočtu kraje 2018 – včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora soutěží a přehlídek – je uvažována částka 450 000 Kč na podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina.

OŠMS obdržel na základě těchto pravidel 6 žádostí o podporu soutěží v celkové výši 68 240 Kč.

Čtyři soutěže organizují příspěvkové organizace Kraje Vysočina a dvě soutěže organizují příspěvkové organizace obcí.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout finanční prostředky příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem na podporu postupových soutěží dle tabulky č. 1 materiálu RK-10-2018-34, př. 1.

Kopie žádostí jsou uvedeny v materiálech RK-10-2018-34, př. 2, RK-10-2018-34, př. 3, RK-10-2018-34, př. 4, RK-10-2018-34, př. 5.

Finanční prostředky příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.  129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.

Dále OŠMS navrhuje poskytnout finanční prostředky příspěvkovým organizacím zřizovaných obcemi na podporu postupových soutěží dle tabulky č. 2 materiálu RK-10-2018-34, př. 1.

Všechny žádosti splňují Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, OŠMS navrhuje podpořit žádosti v plné výši.

Smlouvy o poskytnutí dotace obsahují materiály RK-10-2018-34, př. 6, RK-10-2018-34, př. 7. Nedílnou součástí těchto smluv jsou žádosti o poskytnutí dotace.

Stanoviska Odbor informatiky

Dotace byly zaevidovány v systému eDotace PR02402.0007 – 10 a PR02403.0001 – 2.

Odbor ekonomický

Na kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Ostatní činnosti – podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce je aktuální stav rezervy ve výši 373 744 Kč na Podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina (ÚZ 00032).

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 48 640 Kč u organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-10-2018-34, př. 1;

rozhoduje
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz