Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-10-2020-08: Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – přijetí dotace za III. etapu projektu

RK-10-2020-08.pdf, RK-10-2020-08pr01.pdf , RK-10-2020-08pr02.pdf , RK-10-2020-08pr03.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-10-2020-08
Název Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – přijetí dotace za III. etapu projektu
Zpracoval P. Buňat, M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí čtvrté části dotace od poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) na projekt „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (dále jen „projekt“), registrační číslo projektu v MS2014+: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001630, realizovaného v Integrovaném regionálním operačním programu.

Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 25. 7. 2016 schválila usnesením č.  1350/24/2016/RK projektovou žádost a rozhodla předložit tuto žádost do 21. výzvy IROP.

MMR rozhodlo dne 23. 11. 2016 o poskytnutí dotace v celkové výši 61 614 785,16 Kč a Rada kraje rozhodla usnesením č. 2083/40/2016/RK o nabytí peněz na Kraj Vysočina.

Projekt je z 85 % (58 192 tis. Kč) financován z prostředků Evropské unie, 10 % (6 850 tis. Kč) z  prostředků rozpočtů kraje a 5 % (3 423 tis. Kč) z prostředků státního rozpočtu.

Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 proběhla IV. etapa projektu, po jejímž skončení byla podána Centru pro regionální rozvoj ČR žádost o platbu za danou etapu. Tuto žádost schválila Rada kraje usnesením č. 0063/02/2020/RK dne 21. 1. 2020. MMR schválilo dne 13. 3. 2020 způsobilé výdaje etapy v plné požadované výši 17 820 325,03 Kč a poskytlo dotaci ve výši 16 038 292,51 Kč (90% část financovaná z prostředků EU a prostředků státního rozpočtu). Podrobnosti jsou uvedeny v materiálech RK-10-2020-08, př. 2 a RK-10-2020-08, př. 3.

Dne 18. 3. 2020 byla dotace poskytnuta kraji na účet ČNB č. 94-32925681/0710 zřízený dne 28. 2. 2013.

Návrh řešení

OKPPCR navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ o celkovou částku 16 038 292,51 Kč poskytnutou MMR v rámci žádosti o platbu za IV. etapu projektu.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému materiálu.

Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve výši 16 038 292,51 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj určených na financování projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu č. ú.: 4211026874/6800 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“, č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001630 o  celkovou částku 16 038 292,51 Kč poskytnutou MMR v rámci žádosti o platbu za III. etapu realizace projektu.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz