Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-10-2020-13: Návrh rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 a schválení její účetní závěrky za rok 2019, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení

RK-10-2020-13.pdf, RK-10-2020-13pr01.xls , RK-10-2020-13pr02.doc , RK-10-2020-13pr03.pdf , RK-10-2020-13pr04.xlsx , RK-10-2020-13pr05.pdf , RK-10-2020-13pr06.xlsx , RK-10-2020-13pr07.xls , RK-10-2020-13pr08.xlsx

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-10-2020-13
Název Návrh rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 a schválení její účetní závěrky za rok 2019, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh 8
Popis problému

Jedná se o schválení návrhu rozpočtu Projektové Kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (dále také „PKKV“) na rok 2020 dle materiálu RK-10-2020-13, př. 7 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 dle rozsahu uvedeném v materiálu RK-10-2020-13, př. 2 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení.

 

1. Účetní závěrka

Dle vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek předkládají příspěvkové organizace účetní závěrky ke schválení. Pro nastavení efektivnějších procesů kontroly účetních závěrek včetně jejich schvalování má Kraj Vysočina k  dispozici na Portálu PO procesně orientovanou SW aplikaci, která monitoruje schvalovací proces v průběhu celého cyklu (od  zaevidování závěrky, kontroly zřizovatelským odborem až do  konečného procesu schválení zřizovatelem). Aplikace umožňuje nastavit seznam schvalovaných dokumentů včetně zveřejňování vybraných dokumentů na Rejstříku příspěvkových organizací, který je určen pro veřejnost a umožňuje přehlednou formou provádět jejich kontrolu před předložením ke  schválení. Složka „Účetní závěrky“ je dostupná na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada (Portál PO -> Účetní závěrky, přístup do aplikace mají kromě zřizovatelských odborů a odboru ekonomického všichni radní i zastupitelé).

PKKV zpracovala podklady nutné pro schválení účetní závěrky a předložila je zřizovateli ke  schválení – přehled je uveden v materiálu RK-10-2020-13, př. 2. PKKV ukončila rok 2019 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 264  066,43 Kč. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření je uveden v materiálu RK-10-2020-13, př. 1. Podrobné výsledky hospodaření jsou uvedeny v  materiálu RK-10-2020-13, př. 8.

 

2. Sdílené činnosti a vazba jejich poskytování na rozpočet v roce 2020

Dodatkem č. 1 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (usnesení 0480/07/2019/ZK), se rozšířil rozsah dosud poskytovaných sdílených činnosti PKKV, zaměřených na korporátní  řízení. Cílem tohoto kroku bylo zajistit metodickou podporu ve zřizovaných organizacích pro nastavení, zavedení a monitorování udržitelného vnitřního řídícího a kontrolního systému (VŘKS). Druhotným cílem bylo dosáhnout efektivity poskytované činnosti díky sdílení nákladů na personál, vzdělávání, SW, technické vybavení, sdílení zkušeností, dobré praxe a v neposlední řadě sjednocení metodik a procesů v rámci korporátního řízení Kraje Vysočina.

K problematice sdílených činností poskytovaných PKKV přijala v průběhu 2018 - 2019 rada kraje následující usnesení:

 • 1536/23/2018/RK, kterým  uložila ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (dále jen PKKV) a řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina vypracovat ve spolupráci s odborem analýz a podpory řízení (dále jen OAPŘ) a dle potřeby s dalšími útvary krajského úřadu návrhy na zavedení vybraných sdílených služeb pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina včetně realizace pilotních ověření a  následně předložit komplexní návrh k projednání Radě Kraje Vysočina.
 • 1338/23/2019/RK, kterým  rada kraje vzala na vědomí informaci o postupech korporátního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a zároveň uložila řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci se zřizovatelskými a servisními útvary krajského úřadu a ředitelkou PKKV připravit návrh komplexního řešení sdílených činností pro příspěvkové organizace. Následně usnesením č. 1960/35/2019/RK vzala rada kraje na vědomí Podmínky realizace sdílených činností pro příspěvkové organizace se zaměřením na vnitřní řídící kontrolní systém v rámci korporátního řízení Kraje Vysočina.

Ze strany příspěvkových organizací je o poskytování sdílených činnosti  velký zájem -  činnosti nezasahují do jejich odborných kompetencí (jde o činnosti obslužné), vnímají je jako odbornou pomoc, komplexní metodickou podporu s návrhem na doporučení pro nastavení vnitřních pravidel a procesů v souladu s legislativou a s důrazem na eliminaci rizik. Poskytování těchto činností navazuje i na projekt „Služby Technologické centra Kraje Vysočina 2016“, v rámci kterého kraj nakoupil SW s licencemi pro všechny PO, dostupné ve webovém prostředí s  multitenantní architekturou s centrální správou (řízení identit, bezpečnost, ukládání dat a  zálohování), které jsou jedním z podpůrných nástrojů pro sdílené činnosti. Implementace SW do  provozu je složitá, proto podpora PO ze strany PKKV je vhodným dokončením projektu TCK.

V neposlední míře je nutno zmínit, že nálezy veřejnosprávní kontroly opakovaně poukazují na nedostatky, proto metodické centrum pro nastavení VŘKS je cestou ke zmírnění důsledků pochybení.

Pro zajištění realizace sdílených činností bylo důležité zajistit vhodné personální kapacity PKKV (vysoce odborně způsobilé zaměstnance pro poskytování širokého spektra služeb, kteří budou schopni poskytovat účinnou jak metodickou podporu, tak on-line uživatelskou SW podporu). Zaměstnanci PKKV  nejsou  specializovaní pouze na jednu činnost, ale  s ohledem na  zastupitelnost a široké spektrum PO má každý ze zaměstnanců povinnost poskytovat plnohodnotnou metodickou podporu pro více činností.

Zároveň krajský úřad pro jednotné postupy a nastavení VŘKS vytvořil "Návod na zavedení vnitřního řídícího a kontrolního systému v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina" a PKKV ve  spolupráci s OAPŘ "Manuál pro zavedení GDPR v příspěvkové organizaci Kraje Vysočina v rámci sdílené činnosti Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace".

S ohledem na výše uvedené skutečnosti dojde u PKKV k navýšení nákladů na realizaci všech činností, protože v současné době je účast zapojených organizací dobrovolná a servis je jim poskytován bez úplaty. Rozsah zapojených PO ve vazbě na poskytovanou činnost je uveden v  příloze RK-10-2020-13, př. 6.

Usnesením č. 0489/07/2019/ZK byl schválen příspěvek na provoz pro PKKV  ve výši 4,5 mil. Kč a  na projekty schválené v předchozích letech ve výši 2 mil. Kč (celkem 6,5 mil. Kč). Dále pak na krytí příspěvku účelově vázaného na úhradu projektových činností byly na kapitole Analýzy a  podpora řízení schváleny 3 mil. Kč, rozpouštění těchto prostředků probíhalo v minulosti postupně podle nově připravovaných projektů. S  ohledem na rozsah nových sdílených činností  požádala PKKV o zapojení účelově vázaného příspěvku na pokrytí nákladů organizace včetně dalšího navýšení o  2,83 mil. Kč, a to dle rozpisu uvedeném v příloze RK-10-2020-13, př. 4. Příloha obsahuje interní kalkulace na výkon činností s rozpisem hlavních aktivit a zainteresovaných příslušných pracovních úvazků (úvazky jsou podrobněji rozepsány v  materiálu RK-10-2020-13, př. 5). Podrobnější přehled aktivit k  realizaci je uveden v materiálu RK-10-2020-13, př. 6.

Veškerá činnost PKKV  je v účetnictví členěna a průběžně sledována. Rovněž nové činnosti budou podléhat důsledné kontrole, a to podle následujícího schématu: PKKV  každou žádost o  sdílenou činnost zaeviduje na Portál PO s jedinečným identifikátorem, žadatel o tuto službu (PO nebo odbor krajského úřadu) žádost verifikuje. Verifikované žádosti eviduje odbor analýz a podpory řízení, žádosti o  administraci projektů předkládá radě kraje ke schválení. Obdobným způsobem probíhá i  vyúčtování činnosti. Sdílené činnosti (kromě projektových, které budou vyúčtovány podle harmonogramu), budou vyúčtovány vždy ke konci roku, přičemž nespotřebované příspěvky na  provoz (tj. případ, že činnost nebyla realizována) vrátí PKKV na účet kraje.

 

3. Rozpočet na rok 2020

Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina sestavují dle § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozpočet. Rozpočet je plán nákladů a výnosů na příslušný rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem.

Spolu s rozpočtem sestavují příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina rovněž plán pro  tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb), investiční plán, odpisový plán a plán oprav (dále také „plány)“. Rozpočty a plány schvaluje zřizovatel.

Návrh rozpočtu PKKV na rok 2020 (materiál RK-10-2020-13, př. 7) byl sestaven jako vyrovnaný, nicméně  předpokládá  již zmiňované navýšení dosud schváleného příspěvku na provoz o 2,83  mil. Kč (z důvodů popsaných v bodě "2. Sdílené činnosti a vazba jejich poskytování na rozpočet v roce 2020"). Při  sestavování rozpočtu a plánů na rok 2020 vycházela PKKV dále ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (6,5 mil. Kč), zapojila rezervu 3 mil. Kč z kapitoly Analýzy a podpora řízení (viz vysvětlení v předchozím bodě) a z předpokládaných výnosů z vedlejší činnosti. Finanční plán zároveň koresponduje s  účetní závěrkou za rok 2019, ze které vychází jak rozpočet, tak plány fondů. 

 

Na internetových stránkách Kraje Vysočina byl v souladu s § 28a odst. 3 zákona, zveřejněn návrh plánu PKKV na rok 2020 dne 9. 3. 2020.

Rada kraje usnesením č. 1536/23/2018/RK uložila ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (dále jen PKKV) a řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina vypracovat ve spolupráci s odborem analýz a podpory řízení a dle potřeby s dalšími útvary krajského úřadu návrhy na zavedení vybraných sdílených služeb pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina včetně realizace pilotních ověření a následně předložit komplexní návrh k projednání Radě Kraje Vysočina.

Následně usnesením č. 1338/23/2019/RK (materiál RK-23-2019-15) vzala rada kraje na vědomí informaci o postupech korporátního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a zároveň uložila řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci se zřizovatelskými a servisními útvary krajského úřadu a ředitelkou Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, připravit návrh komplexního řešení sdílených činností pro příspěvkové organizace.

Usnesením Rady KV č. 960/35/2019/RK vzala rada kraje Vysočina na vědomí Podmínky realizace sdílených činností pro příspěvkové organizace se zaměřením na vnitřní řídící kontrolní systém v rámci korporátního řízení Kraje Vysočina.

Usnesením 0480/07/2019/ZK byl schválen Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, který rozšiřuje rozsah poskytovaných sdílených činnosti Projektovou kanceláří.

Primárním cílem PKKV je spolupodílet se ve zřizovaných organizacích na nastavení, zavedení a monitorování udržitelného vnitřního řídícího a kontrolního systému (VŘKS) v rámci korporátního řízení Kraje Vysočina. Druhotným cílem je dosáhnout efektivity poskytované činnosti díky sdílení nákladů na personál, vzdělávání, SW, technické vybavení a v neposlední řadě sjednocení metodik a procesů v rámci korporátního řízení Kraje Vysočina, sdílení zkušeností, dobré praxe.

 

Podmínky poskytování sdílené činnosti:

 • Dobrovolná poptávka o sdílené činnosti ze strany PO

 • Činnost je poskytována z příspěvku zřizovatele Kraje Vysočina

 • Poskytované sdílené činnosti nezasahují do odborných kompetencí příspěvkové organizace, jde o činnosti v rámci vnitřního řídícího a kontrolního systému (obslužné)

 • Nejedná se o kontrolu příspěvkové organizace, jde o metodickou podporu a doporučení na nastavení vnitřních pravidel a procesů v souladu s legislativou a s důrazem na eliminaci rizik

 • Dlouhodobá partnerská spolupráce, otevřená komunikace, plánování aktivit v čase

 • Kvalita realizované činnosti, zpětná vazba od klienta prostřednictvím dotazníku spokojenosti

   

  Úspěšná realizace sdílených činností v roce 2020 a plnění strategických cílů organizace je závislá na 4 ukazatelích, které musí být ve vzájemné rovnováze, a to:

 1. FINANCE (zajištění finančních zdrojů na krytí závazků organizace, což dále uvádí materiál RK-xx-2020-xx, př. 1)

 2. LIDÉ (zajištění dostatečné odborné personální kapacity v čase, což dále uvádí materiál RK-xx-2020-xx, př. 2)

 3. ČINNOST (zajištění rozsahu činnosti vzhledem ke stanovenému cíli pro rok 2020 a smluvního plnění, což dále uvádí materiál RK-xx-2020-xx, př. 3)

SOFTWARE (zajištění elektronizace a správy dat, sjednocení SW řešení, metodické
Návrh řešení

Odbor analýz a podpory řízení navrhuje radě kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Analýzy a podpora řízení,  §  3636 – Územní rozvoj, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 827 927 Kč  na pokrytí výdajů činnosti Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 2 827 927 Kč a zároveň zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u  Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace o částku 2  827  927 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 000 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 3 000 000Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s realizací sdílených činností dle materiálu RK-10-2020-13, př. 4
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro PKKV o částku 3 000 000 Kč z důvodu realizace sdílených činností dle materiálu RK-10-2020-13, př. 4;
 • schválit rozpočet (plán nákladů a výnosů), tvorbu a použití peněžních fondů a odpisový plán PKKV spolu se závaznými ukazateli na rok 2020 dle materiálu RK-10-2020-13, př. 7;
 • stanovit způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro PKKV na rok 2020, a to stanoveným závazným ukazatelem „Limit prostředků na platy“;
 • souhlasit s případným zapojením fondu odměn a rezervního fondu na konci roku 2020;
 • uložit ředitelce PKKV promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2020 zřizovatelem do rozpočtu a ostatních složek finančního plánu a upravený rozpočet a plány předkládat odboru analýz a podpory řízení;
 • schválit řádnou účetní závěrku Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace za rok 2019 v rozsahu uvedeném v materiálu RK-10-2020-13, př. 2, dostupné na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada a  výsledek hospodaření za rok 2019 a návrh převodu zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 do rezervního fondu a  fondu odměn dle materiálu RK-10-2020-13, př. 1;
 • vzít na vědomí zprávu o činnosti a o plnění úkolů PKKV  za rok 2019 dle materiálu RK-10-2020-13, př. 3 dostupné na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada a informaci o výsledku hospodaření dle materiálu RK-10-2020-13, př. 8.

 

Usnesením č. 0489/07/2019/ZK zastupitelstvo kraje svěřilo radě kraje provádění všech rozpočtových opatření souvisejících s rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných krajem včetně úprav závazných ukazatelů těchto organizací.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere na vědomí návrh rozpočtu a plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace a nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 41 426 tis. Kč.

Grémium ředitele

Grémium ředitele krajského úřadu souhlasí s navrženým řešením a doporučuje jej ke schválení. V činnosti Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, spatřuje významný potenciál, který pomáhá v celé skupině kraj + příspěvkové organizace zvyšovat kvalitu a profesionalitu, omezovat rizika materiální i nemateriální povahy, získávat a efektivně využívat evropské prostředky, šetřit veřejné výdaje a vykrývat personálně a odborně nedostatečně zajištěné oblasti. Krajský úřad (resp. Kraj Vysočina) potřebuje služby Projektové kanceláře Kraje Vysočina k zajištění funkčnosti sdílených sw, které pořídil v rámci projektu TCK 2019 pro zřizované organizace. Na to nemá krajský úřad žádné vlastní kapacity.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Analýzy a podpora řízení, §  3636 – Územní rozvoj, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 827 927 Kč  na pokrytí výdajů činnosti Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 827 927 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace o částku 2  827  927 Kč na pokrytí výdajů činnosti;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 000 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 3 000 000Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s realizací sdílených činností dle materiálu RK-10-2020-13, př. 4
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizaceo částku 3 000 000 Kč z důvodu realizace sdílených činností dle materiálu RK-10-2020-13, př. 4;
 • rozpočet (plán nákladů a výnosů)  Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-10-2020-13, př. 7;

 • tvorbu a použití peněžních fondů Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-10-2020-13, př. 7;

 • odpisový plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-10-2020-13, př. 7;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2020;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku 2020;
stanoví
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost dle materiálu RK-10-2020-13, př. 7;

 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje

ředitelku Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;

ukládá
 • vedoucí odboru analýz a podpory řízení v případě havarijní situace vzniklé na majetku svěřeného do správy věcně prověřit návrhy ředitelky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace k řešení této situace;
 • ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2020 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru analýz a podpory řízení nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;

schvaluje
ukládá

ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace provést příděl do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019 dle materiálu RK-10-2020-13, př. 1 (doklad 2019 - Návrh na rozdělení hospodářského výsledku.xls dostupný na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada);

bere na vědomí

zprávu o činnosti a o plnění úkolů Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace za rok 2019 dle materiálu RK-10-2020-13, př. 3 dostupné taktéž na adrese https://portalpo.krvysocina.cz/zaverky_rada (doklad 2019-Zpráva o činnosti – textová část.pdf) a  dle materiálu RK-10-2020-13, př. 8.

Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz